Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ocenianie kształtujące 2019/2020

KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 Organizacyjno – metodyczna

 

Imię i nazwisko autora:

Wioletta Lebioda

 

Temat innowacji:

„Ocenianie kształtujące”

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

Autor: Wioletta Lebioda

Przedmiot: język angielski

Data wprowadzenia: 01.10.2019 r.

Data zakończenia: 31.05.2020 r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy II b. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach np. zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, dwa razy w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei pozytywnych relacji w klasie, atmosfery wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania nauką z wykorzystaniem materiałów Wydawnictwa Nowa Era. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Ocenianie kształtujące” jest moją odpowiedzią na wprowadzenie nowych metod pracy a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole podstawowej zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje poczucia bezpieczeństwa w ocenianiu, stresują się oni otrzymywaniem słabych ocen, nie otrzymują informacji zwrotnej w postaci notatki lub rozmowy. Dlatego też główną motywacją opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zapewnienia uczniom komfortu uczenia się. Chcę również wykorzystać zdobytą wiedzę na szkoleniach zewnątrz szkolnych i wewnątrzszkolnym „Ocenianie kształtujące” oraz poznać efekty tej innowacji.

 

Opis innowacji:

I Wstęp

PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?

Ocenianie kształtujące ma na celu zbudowanie pozytywnych relacji w klasie, atmosfery wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania nauką.

 

II Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas II b
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie materiałów Wydawnictwa Nowa Era

- zapoznanie uczniów i rodziców z celami innowacji

- wdrożenie nowych metod pracy za pomocą elementów oceniania kształtującego tj.:

- Cele uczenia się – aby uczniowie wiedzieli, czego będą się uczyli

- Kryteria oceniania – aby uczniowie wiedzieli, co będzie podlegało ocenie

- Informacja zwrotna – aby uczniowie wiedzieli, co zrobili dobrze, a co źle, co należy poprawić i jak należy się dalej uczyć

- Pytania kluczowe – aby rozbudzić zainteresowania nauką

 

III. Cele innowacji

Cel główny:

- wspieranie uczniów w uczeniu się stosując elementy oceniania kształtującego w pracy na lekcji

Cele szczegółowe:

- poprawa samooceny ucznia

- swobodne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami

- zachęcanie do samorozwoju

- kształtowanie u uczniów odpowiedzialność za naukę

- przygotowanie uczniów do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności

- analiza raportów postępów pracy, ewaluacja

 

 IV Metody i formy

Nauczyciel Wioletta Lebioda co tydzień realizuje następujące zadania:

- metodą podającą (pogadanka; opowiadanie; opis; anegdota; odczyt; objaśnienie lub wyjaśnienie)

- metodą problemową (aktywizująca; metoda sytuacyjna; inscenizacja; gry dydaktyczne: symulacyjne, burza mózgów)

- metodą eksponującą (film; ekspozycja; pokaz połączony z przeżyciem)

- metodą programowaną (z użyciem komputera; z użyciem podręcznika programowanego)

- metodą praktyczną (pokaz; ćwiczenia przedmiotowe; metoda projektów).

Uczeń realizuje zadania poprzez następujące formy pracy:

- praca indywidualna

 • praca zbiorowa: praca w grupach lub praca z całą klasą.

V Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż nie obawiają się nieodpowiednich ocen
 • Wykorzystują możliwości jakie daje ocenianie kształtujące poprzez poznanie celów lekcji, kryteriów oceniania, informacji zwrotnej oraz pytań kluczowych
 • Mają możliwość rozwoju
 • Uczą się z ochotą

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje materiały z Wydawnictwa Nowa Era „Ocenianie kształtujące” - materiały dla nauczyciela Hello Explorer 2 Joanny Kostrzewy oraz zdobytą wiedzę na szkoleniach o ocenianiu kształtującym
 • Jest ciekawy efektu innowacji tzn: czy wszystkie zrealizowane cele przyniosą wymierne korzyści w postaci dobrych wyników w nauce.

VI Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki I klasy, uzupełniają ją, poszerzają. Przewidziano realizację ok. 6 bloków tematycznych:

Np.:

 1. My room – Mój pokój
 2. Animals – Zwierzęta
 3. Places – Miejsca
 4. Clothes – Ubrania
 5. Free time – czas wolny
 6. Sports – Sporty

 

VII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- ankietę dotyczącą przydatności innowacji,

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

- rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 

VIII. Spodziewane efekty

 • Rozwój uczniów
 • Zaangażowanie uczniów i rodziców
 • Ukierunkowanie na zdobywanie nowej wiedzy

Wpływ na uczniów:

 • Podniesienie samooceny uczniów
 • Motywacja uczniów do nauki
 • Ujawnienie nowych zdolności uczniów

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez nowoczesne metody pracy
 • Rozwój nauczyciela
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim

 

IX Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących ze zbudowania pozytywnych relacji w klasie, atmosfery wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i zainteresowania nauką poprzez wprowadzenie nowatorskiej metody pracy jaką jest ocenianie kształtujące.

 

Bibliografia:

„Ocenianie kształtujące” materiały dla nauczyciela Hello Explorer 2; Joanna Kostrzewa, Nowa Era 2018

„Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Wincenty Okoń, PWN Warszawa 1987

„Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej”, E. Goźlińska, CODN, Warszawa 1997

https://www.gandalf.com.pl/b/interaktywne-metody-nauczania 20.08.2019

https://www.nowaera.pl/angielski/blog/innowacja-pedagogiczna-w-szkole 20.08.2019

 

Data dodania: 2019-10-27 12:07:17
Data edycji: 2020-06-29 01:40:26
Ilość wyświetleń: 2524

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej