Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W OSTRÓDZIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

     W związku z rozpoczęciem stosowania  z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy,
iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Ostródzie z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 50, 14-100 Ostróda, reprezentowany przez dyrektora Piotra Konopkę (nr tel. 89 6461046, adres e-mail: sekretariat@zspostroda.pll).
 2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Jacek Pietrzyk, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iodo@um.ostroda.pl, lub telefonicznie 089 642-94-30.
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zespołu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych
  w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
  w pozostałych przypadkach, w których Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Zespół Szkolno-Przedszkolny
  w Ostródzie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 5. Osoba poszkodowana ma prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

Zapoznałem/łam się..........................................................
(imię i nazwisko)

 

 

Ostróda, dnia .....................................................................

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 50, 14-100 Ostródareprezentowanego przez dyrektora Piotra Konopkę (nr tel. 89 646 10 46, adres e-mail: sekretariat@zspostroda.pl) w celach związanych z zatrudnieniem;
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodnie z prawdą;
 3. Zapoznałem(łam) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania.

 

 

Czytelny podpis:........................................................................

 

Ostróda, dnia .........................................................

Data dodania: 2022-11-27 21:07:05
Data edycji: 2022-11-27 21:09:03
Ilość wyświetleń: 347

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej