Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie pozyskała fundusze z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

Za pozyskane środki zakupiliśmy tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz sprzęt komputerowy za łączną kwotę 17500 zł.

Zakupiony sprzęt wpłyną na podwyższenie kompetencji u nauczycieli oraz pozwolił uatrakcyjnić wiele lekcji. W ramach programu zrealizowaliśmy wiele zadań.

 

1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w  nauczaniu.

 

 Na terenie szkoły zostały przeprowadzone dwa szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 • Dnia 27.12.20187 r. – szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej otrzymanej z programu „aktywna tablica” i wykorzystania TIK w nauczaniu oraz szkolenie z obsługi kont założonych na nowym serwerze Synology. Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Joniec, a uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – VII Szkoły Podstawowej nr 5.
 • Dnia 06.02.2018 r. – szkolenie z tworzenia krzyżówek, rebusów, gier edukacyjnych na platformie LearningApps. Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Joniec, a uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – VII Szkoły Podstawowej nr 5.

  2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  a)Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

 Nasza szkoła w ramach międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu porozumiała się ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.
W czasie roku szkolnego 2017/2018 odbyły się cztery takie spotkania (12.10.2017 r., 21.12.2017 r., 17.05.2018 r., 07.06.2018 r.) – udokumentowane protokołami, w których uczestniczyło trzech członków naszego zespołu (Małgorzata Joniec, Jowita Adamska, Lucyna Kopeć) oraz trzech członków z zespołu SP 2 (Joanna Stępień, Dorota Kaszczyńska, Anna Kowalska). Podczas zebrań międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu omówiono plany prac zespołów, opracowano harmonogram spotkań, wymieniano się doświadczeniami w stosowaniu TIK w nauczaniu, ustalono terminy lekcji otwartych, wymieniono się spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji otwartych, dokonano analizy scenariuszy lekcji publikowanych na platformie dostępnej dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w Ostródzie (aktywnatablica111@gmail.com), podsumowano roczną pracę nad projektem „Aktywna tablica”.

 

     b) Zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

 

 W naszej szkole odbyły się cztery lekcje otwarte z wykorzystaniem tablic interaktywnych, które szkoła otrzymała z projektu „Aktywna tablica”:

 • 03.2018 r., nauczanie początkowe

Temat: Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych dotyczących pisowni "rz" - kl. II, Anna Sotnik

 • 03.2018 r., matematyka

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. - kl. IV, Małgorzata Joniec

 • 04.2018 r., geografia

Temat: Planujemy wycieczki szkolne po Polsce. Podsumowanie pracy metodą projektu. - kl. VII, Lucyna Kopeć

 • 05.2018 r., matematyka

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu pola trapezu. - kl. V, Lucyna Katachurka.

Na lekcjach tych gościli członkowie zespołu samokształceniowego oraz do stosowania TIK
w procesie nauczania, chętni nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.

Nauczyciele z naszej szkoły gościli na następujących lekcjach otwartych w SP 2:

 • 03.2018 r., matematyka

Temat: Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach i licznikach. - kl. IV, Dorota Kaszczyńska

 • 03.2018 r., zajęcia z wychowawcą

Temat: Narodowi patrioci. - kl. V, Anna Kowalska

 • 04.2018 r., język angielski

Temat: Czy zwierzęta potrafią się przyjaźnić? - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu pt.: „A beautiful friendship". - kl. V, Aneta Kłokocka

 • 05.2018 r., przyroda

Temat: Poznajemy mieszaniny substancji. - kl. VI, Marlena Białozór.

 

     c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

 

Nauczyciele z naszej szkoły opublikowali dziewięć scenariuszy lekcji na platformie dostępnej dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w Ostródzie (aktywnatablica111@gmail.com):

 • utrwalenie poznanych zasad ortograficznych dotyczących pisowni "rz" - kl. II,
 • dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. - kl. IV,
 • planujemy wycieczki szkolne po Polsce. Podsumowanie pracy metodą projektu. - kl. VII,
 • ćwiczenia w obliczaniu pola trapezu. - kl. V,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań z treścią. - kl. III,
 • co łączy Polaków? - kl. IV,
 • portrety komiksowych bohaterów. - kl. IV,
 • ortofrajda, zestaw ćwiczeń. - kl. IV.

Wszystkie scenariusze zajęć edukacyjnych zakładają wykorzystanie TIK.

 Ponadto nauczyciele naszej szkoły w celu uatrakcyjnienia lekcji i większej aktywacji uczniów sami tworzyli zadania interaktywne, które zostały opublikowane w sieci na platformach ogólnodostępnych. Przykładowe zadania:

Platforma:

 kahoot.it

Quizy użytkownika agukar z języka angielskiego

 

 • Tytuł quiz - Present Simple vs present COntinuous - short answers

https://create.kahoot.it/details/present-simple-vs-present-continuous-short-answers/eca6c6c9-2514-4941-a81d-e245f856133a

 • Tytuł jumble - Present Continuous vs Present Simple - questions, negatives, answers

https://create.kahoot.it/details/present-continuous-vs-present-simple-questions-negatives-answers/a001719e-9d55-4f83-abc4-2edab76985c4

 • Tytuł quiz - Present Simple vs Present Continuous

https://create.kahoot.it/details/present-simple-vs-present-continuous/de79f731-22ff-4261-9bf0-4ed702617d00

 

https://learningapps.org/

 

Zadania użytkownika krysiawojcicka

https://learningapps.org/4383124 - nazywanie środków stylistycznych

https://learningapps.org/3958080 - ożywienie i uosobienie

https://learningapps.org/3958244 - ożywienie i uosobienie

https://learningapps.org/3958323 - środki stylistyczne w wierszach

https://learningapps.org/5165970 - najbardziej znane baśnie

https://learningapps.org/4365369 - czasownik

https://learningapps.org/4368046 - czasownik

https://learningapps.org/4368146 - określanie form gramatycznych

https://learningapps.org/4159014 - rozpoznawanie części mowy

https://learningapps.org/436535 - rozpoznawanie części mowy

https://learningapps.org/4564982 - części mowy

https://learningapps.org/4740928 - cechy legendy

 

Zadania użytkownika Małgorzata Joniec

https://learningapps.org/4995138 - ułamki zwykłe - krzyżówka

https://learningapps.org/display?v=py92i3eya18 - zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne - pasujące pary

 

    3. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej pięciu godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

 

 Po rozmowach z nauczycielami członkowie zespołu stwierdzają, że wszyscy nauczyciele korzystają z TIK na zajęciach edukacyjnych. Z rozmów wynikło, że większość nauczycieli minimum na jednych zajęciach tygodniowo korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym z tablic interaktywnych. Liczba tych zajęć zdecydowanie przekracza liczbę 5 godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu.

Nauczyciele bardzo często wykorzystywali tablicę interaktywną do wprowadzenie nowego zagadnienia, podsumowanie materiału z działu, sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów przed sprawdzianem, pracą klasową. Dzieciom bardzo odpowiada taka forma sprawdzenia swojej wiedzy przed praca pisemną.

19 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I A i I B uczestniczyli (online) w Ogólnopolskim Wielkim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Puchatek przygotował 15 pytań. Do każdego z nich podane były trzy odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Test był wyświetlany na tablicy interaktywnej i poprawna odpowiedź była zaznaczana razem z dziećmi, po tym jak już oni sami rozwiązali wcześniej ten test. Po zakończeniu Testu klasy otrzymały informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały. Test był przyjemnym przypomnieniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa i możliwością skorzystania po raz kolejny
z tablicy interaktywnej.

Ponadto podczas półkolonii zimowej „Ferie 2018” wychowawcy w pracy z dziećmi codziennie wykorzystywali technologię informacyjną i komunikacyjną - w tym tablice interaktywne.

Tablice interaktywne wykorzystywane były także przy realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych w klasach I – VII.

W szkole zostały przeprowadzone dwa projekty z wykorzystaniem technologii TIK. Pierwszy, to „Tydzień kodowania”. Projektem zostały objęte klasy I-VII. Za jego przeprowadzenie w dniach 11.12-15.12.2017 r. odpowiedzialni byli nauczyciele przedmiotów informatycznych – Iwona Lisowska i Małgorzata Joniec. Dokładny opis projektu zawarty został jako załącznik w protokole nr 2 zespołu samokształceniowego oraz do stosowania TIK w nauczaniu.

Drugi - był realizowany podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć „Przygody z liczbami” dla uczniów słabszych oraz podczas grantu „Przygoda z matematyką”.  Projekt obejmował uczniów dwóch klas IV i trał przez trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj). Efektem tych zajęć są opublikowane na platformie LearningApps zadania dzieci, które zostały wykorzystane na lekcjach matematyki w klasach IV. Opis projektu „Więcej się uczymy, gdy na tablicy interaktywnej ćwiczymy” zawarty został jako załącznik w protokole nr 4 zespołu samokształceniowego oraz do stosowania TIK w nauczaniu.

Uczniowie  najczęściej na języku polskim, języku angielskim i matematyce mieli możliwość prezentowania efektów swojej pracy z wykorzystaniem TIK. Na tych lekcjach często prezentowali quizy, gry, krzyżówki, zadania stworzone na różnych platformach (https://learningapps.org/, kahoot.it), które sami stworzyli i które można rozwiązywać z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Przykładowe zadania:

kahoot.it

 Dostępne na prywatnych profilach po zalogowaniu

 użytkownik 1022

 • Tytuły: food and drink, polscy yt, places in town evolution2 unit 4

 użytkownik CzarnY17

 • Tytuły: animal life evolution unit 4, youtube kahoot!, najlepiej razem, free time 17

 https://learningapps.org/

użytkownik wojtek kania

użytkownik Łukasz jastrzębski

 użytkownik kartu

użytkownik jasnykompot

 użytkownik krystian kry

 użytkownik michal18xs

 • https://learningapps.org/5129217 - zamiana ułamków – milioner

  4. Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Stosowanie TIK w szkole w dużym stopniu zmienił metody pracy nauczycieli. Coraz częściej na lekcjach stosują rozwiązywanie zadania na tablicy interaktywnej, tworzą i publikują zadnia, quizy, gry edukacyjne. Własne materiały wykorzystują do wprowadzenia nowych zagadnień podczas lekcji, podsumowania działu, itp. Dzięki temu lekcje stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczą się z wykorzystanie tablicy interaktywnej, są bardziej aktywni i chętniej pracują podczas lekcji. Dzieci (nawet te słabsze) próbowały stworzyć chociaż jedną grę edukacyjną, quiz, krzyżówkę. Dzięki temu szybciej się uczą i lepiej przyswajają trudne zagadnienia. Część dzieci opublikowało swoje zadania na platformie LearningApps lub Kahoot, a część zostawiła na swoim koncie.

 

Data dodania: 2018-08-30 16:23:07
Data edycji: 2018-09-07 07:00:10
Ilość wyświetleń: 3089

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej