Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie pozyskała fundusze z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

Za pozyskane środki zakupiliśmy tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz sprzęt komputerowy za łączną kwotę 17500 zł.

Zakupiony sprzęt wpłyną na podwyższenie kompetencji u nauczycieli oraz pozwolił uatrakcyjnić wiele lekcji. W ramach programu zrealizowaliśmy wiele zadań.

 

1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w  nauczaniu.

 

 Na terenie szkoły zostały przeprowadzone dwa szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 • Dnia 27.12.20187 r. – szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej otrzymanej z programu „aktywna tablica” i wykorzystania TIK w nauczaniu oraz szkolenie z obsługi kont założonych na nowym serwerze Synology. Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Joniec, a uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – VII Szkoły Podstawowej nr 5.
 • Dnia 06.02.2018 r. – szkolenie z tworzenia krzyżówek, rebusów, gier edukacyjnych na platformie LearningApps. Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Joniec, a uczestniczyli w niej wszyscy nauczyciele uczący w klasach I – VII Szkoły Podstawowej nr 5.

  2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

  a)Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli.

 Nasza szkoła w ramach międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu porozumiała się ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.
W czasie roku szkolnego 2017/2018 odbyły się cztery takie spotkania (12.10.2017 r., 21.12.2017 r., 17.05.2018 r., 07.06.2018 r.) – udokumentowane protokołami, w których uczestniczyło trzech członków naszego zespołu (Małgorzata Joniec, Jowita Adamska, Lucyna Kopeć) oraz trzech członków z zespołu SP 2 (Joanna Stępień, Dorota Kaszczyńska, Anna Kowalska). Podczas zebrań międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu omówiono plany prac zespołów, opracowano harmonogram spotkań, wymieniano się doświadczeniami w stosowaniu TIK w nauczaniu, ustalono terminy lekcji otwartych, wymieniono się spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji otwartych, dokonano analizy scenariuszy lekcji publikowanych na platformie dostępnej dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w Ostródzie (aktywnatablica111@gmail.com), podsumowano roczną pracę nad projektem „Aktywna tablica”.

 

     b) Zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu.

 

 W naszej szkole odbyły się cztery lekcje otwarte z wykorzystaniem tablic interaktywnych, które szkoła otrzymała z projektu „Aktywna tablica”:

 • 03.2018 r., nauczanie początkowe

Temat: Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych dotyczących pisowni "rz" - kl. II, Anna Sotnik

 • 03.2018 r., matematyka

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. - kl. IV, Małgorzata Joniec

 • 04.2018 r., geografia

Temat: Planujemy wycieczki szkolne po Polsce. Podsumowanie pracy metodą projektu. - kl. VII, Lucyna Kopeć

 • 05.2018 r., matematyka

Temat: Ćwiczenia w obliczaniu pola trapezu. - kl. V, Lucyna Katachurka.

Na lekcjach tych gościli członkowie zespołu samokształceniowego oraz do stosowania TIK
w procesie nauczania, chętni nauczyciele z naszej szkoły oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.

Nauczyciele z naszej szkoły gościli na następujących lekcjach otwartych w SP 2:

 • 03.2018 r., matematyka

Temat: Porównywanie ułamków o jednakowych mianownikach i licznikach. - kl. IV, Dorota Kaszczyńska

 • 03.2018 r., zajęcia z wychowawcą

Temat: Narodowi patrioci. - kl. V, Anna Kowalska

 • 04.2018 r., język angielski

Temat: Czy zwierzęta potrafią się przyjaźnić? - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu pt.: „A beautiful friendship". - kl. V, Aneta Kłokocka

 • 05.2018 r., przyroda

Temat: Poznajemy mieszaniny substancji. - kl. VI, Marlena Białozór.

 

     c) Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

 

Nauczyciele z naszej szkoły opublikowali dziewięć scenariuszy lekcji na platformie dostępnej dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych w Ostródzie (aktywnatablica111@gmail.com):

 • utrwalenie poznanych zasad ortograficznych dotyczących pisowni "rz" - kl. II,
 • dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych. - kl. IV,
 • planujemy wycieczki szkolne po Polsce. Podsumowanie pracy metodą projektu. - kl. VII,
 • ćwiczenia w obliczaniu pola trapezu. - kl. V,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Rozwiązywanie zadań z treścią. - kl. III,
 • co łączy Polaków? - kl. IV,
 • portrety komiksowych bohaterów. - kl. IV,
 • ortofrajda, zestaw ćwiczeń. - kl. IV.

Wszystkie scenariusze zajęć edukacyjnych zakładają wykorzystanie TIK.

 Ponadto nauczyciele naszej szkoły w celu uatrakcyjnienia lekcji i większej aktywacji uczniów sami tworzyli zadania interaktywne, które zostały opublikowane w sieci na platformach ogólnodostępnych. Przykładowe zadania:

Platforma:

 kahoot.it

Quizy użytkownika agukar z języka angielskiego

 

 • Tytuł quiz - Present Simple vs present COntinuous - short answers

https://create.kahoot.it/details/present-simple-vs-present-continuous-short-answers/eca6c6c9-2514-4941-a81d-e245f856133a

 • Tytuł jumble - Present Continuous vs Present Simple - questions, negatives, answers

https://create.kahoot.it/details/present-continuous-vs-present-simple-questions-negatives-answers/a001719e-9d55-4f83-abc4-2edab76985c4

 • Tytuł quiz - Present Simple vs Present Continuous

https://create.kahoot.it/details/present-simple-vs-present-continuous/de79f731-22ff-4261-9bf0-4ed702617d00

 

https://learningapps.org/

 

Zadania użytkownika krysiawojcicka

https://learningapps.org/4383124 - nazywanie środków stylistycznych

https://learningapps.org/3958080 - ożywienie i uosobienie

https://learningapps.org/3958244 - ożywienie i uosobienie

https://learningapps.org/3958323 - środki stylistyczne w wierszach

https://learningapps.org/5165970 - najbardziej znane baśnie

https://learningapps.org/4365369 - czasownik

https://learningapps.org/4368046 - czasownik

https://learningapps.org/4368146 - określanie form gramatycznych

https://learningapps.org/4159014 - rozpoznawanie części mowy

https://learningapps.org/436535 - rozpoznawanie części mowy

https://learningapps.org/4564982 - części mowy

https://learningapps.org/4740928 - cechy legendy

 

Zadania użytkownika Małgorzata Joniec

https://learningapps.org/4995138 - ułamki zwykłe - krzyżówka

https://learningapps.org/display?v=py92i3eya18 - zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne - pasujące pary

 

    3. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej pięciu godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

 

 Po rozmowach z nauczycielami członkowie zespołu stwierdzają, że wszyscy nauczyciele korzystają z TIK na zajęciach edukacyjnych. Z rozmów wynikło, że większość nauczycieli minimum na jednych zajęciach tygodniowo korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym z tablic interaktywnych. Liczba tych zajęć zdecydowanie przekracza liczbę 5 godzin zajęć edukacyjnych w tygodniu.

Nauczyciele bardzo często wykorzystywali tablicę interaktywną do wprowadzenie nowego zagadnienia, podsumowanie materiału z działu, sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów przed sprawdzianem, pracą klasową. Dzieciom bardzo odpowiada taka forma sprawdzenia swojej wiedzy przed praca pisemną.

19 stycznia 2018 r. uczniowie klasy I A i I B uczestniczyli (online) w Ogólnopolskim Wielkim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, w ramach programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Puchatek przygotował 15 pytań. Do każdego z nich podane były trzy odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Test był wyświetlany na tablicy interaktywnej i poprawna odpowiedź była zaznaczana razem z dziećmi, po tym jak już oni sami rozwiązali wcześniej ten test. Po zakończeniu Testu klasy otrzymały informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały. Test był przyjemnym przypomnieniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa i możliwością skorzystania po raz kolejny
z tablicy interaktywnej.

Ponadto podczas półkolonii zimowej „Ferie 2018” wychowawcy w pracy z dziećmi codziennie wykorzystywali technologię informacyjną i komunikacyjną - w tym tablice interaktywne.

Tablice interaktywne wykorzystywane były także przy realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych w klasach I – VII.

W szkole zostały przeprowadzone dwa projekty z wykorzystaniem technologii TIK. Pierwszy, to „Tydzień kodowania”. Projektem zostały objęte klasy I-VII. Za jego przeprowadzenie w dniach 11.12-15.12.2017 r. odpowiedzialni byli nauczyciele przedmiotów informatycznych – Iwona Lisowska i Małgorzata Joniec. Dokładny opis projektu zawarty został jako załącznik w protokole nr 2 zespołu samokształceniowego oraz do stosowania TIK w nauczaniu.

Drugi - był realizowany podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć „Przygody z liczbami” dla uczniów słabszych oraz podczas grantu „Przygoda z matematyką”.  Projekt obejmował uczniów dwóch klas IV i trał przez trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj). Efektem tych zajęć są opublikowane na platformie LearningApps zadania dzieci, które zostały wykorzystane na lekcjach matematyki w klasach IV. Opis projektu „Więcej się uczymy, gdy na tablicy interaktywnej ćwiczymy” zawarty został jako załącznik w protokole nr 4 zespołu samokształceniowego oraz do stosowania TIK w nauczaniu.

Uczniowie  najczęściej na języku polskim, języku angielskim i matematyce mieli możliwość prezentowania efektów swojej pracy z wykorzystaniem TIK. Na tych lekcjach często prezentowali quizy, gry, krzyżówki, zadania stworzone na różnych platformach (https://learningapps.org/, kahoot.it), które sami stworzyli i które można rozwiązywać z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Przykładowe zadania:

kahoot.it

 Dostępne na prywatnych profilach po zalogowaniu

 użytkownik 1022

 • Tytuły: food and drink, polscy yt, places in town evolution2 unit 4

 użytkownik CzarnY17

 • Tytuły: animal life evolution unit 4, youtube kahoot!, najlepiej razem, free time 17

 https://learningapps.org/

użytkownik wojtek kania

użytkownik Łukasz jastrzębski

 użytkownik kartu

użytkownik jasnykompot

 użytkownik krystian kry

 użytkownik michal18xs

 • https://learningapps.org/5129217 - zamiana ułamków – milioner

  4. Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się.

Stosowanie TIK w szkole w dużym stopniu zmienił metody pracy nauczycieli. Coraz częściej na lekcjach stosują rozwiązywanie zadania na tablicy interaktywnej, tworzą i publikują zadnia, quizy, gry edukacyjne. Własne materiały wykorzystują do wprowadzenia nowych zagadnień podczas lekcji, podsumowania działu, itp. Dzięki temu lekcje stały się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczą się z wykorzystanie tablicy interaktywnej, są bardziej aktywni i chętniej pracują podczas lekcji. Dzieci (nawet te słabsze) próbowały stworzyć chociaż jedną grę edukacyjną, quiz, krzyżówkę. Dzięki temu szybciej się uczą i lepiej przyswajają trudne zagadnienia. Część dzieci opublikowało swoje zadania na platformie LearningApps lub Kahoot, a część zostawiła na swoim koncie.

 

Data dodania: 2018-08-30 16:23:07
Data edycji: 2018-09-07 07:00:10
Ilość wyświetleń: 2790

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej