Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Standardy Ochrony Małoletnich

Zarządzenie Nr 12/2024

Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostródzie

z dnia 17.06.2024 r.  

w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  w zw. z art.22b. i 22c. ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich zarządza się, co następuje:

 

§1.  Wprowadza się do użytku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie Standardy ochrony małoletnich, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu pełniejszej realizacji standardów, o których mowa w §1, do użytku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie wprowadza się następujące wzory oświadczeń oraz dokumentów, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 5, Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (załącznik nr 2);

2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 7, Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (załącznik nr 3);

3) Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami ochrony małoletnich w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie (załącznik nr 4);

4) Kartę interwencji (załącznik nr 5);

5) Ankietę monitorującą poziom realizacji standardów ochrony małoletnich (załącznik nr 6);

6) Rejestr zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego (załącznik nr 7).

§ 3. 1. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie powołuje się stanowisko koordynatora ds. standardów ochrony małoletnich, którego szczegółowe kompetencje określone zostały w załączniku nr 1.

 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia w placówce jest Koordynator, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Na stanowisko Koordynatora, o którym mowa w § 3 każdorazowo powołuje się pedagoga szkolnego.

§ 5. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem Standardami ochrony małoletnich i bezwzględnego ich przestrzegania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 12/2024

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostródzie

 

Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostródzie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostródzie traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Rozdział I

Objaśnienie terminów

§1.1 Ilekroć w dokumencie „Standardy Ochrony Małoletnich” jest mowa o:

1) placówce– należy przez to rozumieć - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostródzie,
w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie
i Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie; ilekroć mowa o placówce dopuszcza się używanie zwrotu: „Zespół”

2) pracowniku/ personelu Zespołu – należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także każdą osobę, która na podstawie oddzielnych umów realizuje zadania na terenie szkoły i przedszkola oraz poza nimi
w kontakcie z dziećmi, w tym min: wolontariusze, praktykanci.

3) małoletnim/ dziecku/uczniu – należy przez to rozumieć każdą osobę do ukończenia 18 r.ż.

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostródzie.

5) opiekunie dziecka – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania dziecka, w szczególności jego rodzica, opiekuna prawnego, ale także rodzica zastępczego, który został odpowiednio umocowany prawnie do podejmowania czynności w sprawach dziecka.

6) zgodzie rodzica dziecka – należy przez to rozumieć zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami rozstrzygnięcie następuje na ich wniosek, w drodze postanowienia sądu rodzinnego.

7) krzywdzeniu dziecka - należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Zespołu lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

8) koordynatorze ds. Standardów ochrony małoletnich – należy przez to rozumieć osobę powołaną zarządzeniem Dyrektora do sprawowania nadzoru nad realizacją „standardów ochrony małoletnich” w Zespole, zgodnie z kompetencjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

9) osobie odpowiedzialnej za Internet – należy przez to rozumieć pracownika wyznaczonego przez Dyrektora Zespołu, sprawującego nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie Zespołu oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.

10) danych osobowych dziecka – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

Rozdział II

 Założenia wdrażania i realizacji Standardów Ochrony Małoletnich

 

§ 2.1 Dokument Standardy ochrony małoletnich będzie wdrażany na następujących zasadach:

1) Pracownicy Zespołu, dzieci i ich opiekunowie znają „Standardy Ochrony Małoletnich”. Dokument jest dostępny i upowszechniany.

2) Personel współtworzy i gwarantuje bezpieczne i przyjazne środowisko w Zespole.

3) Zespół oferuje opiekunom dzieci informację oraz edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed krzywdzeniem i wykorzystywaniem.

4) Zespół zapewnia dzieciom równe traktowanie oraz przestrzeganie ich praw.

5) Organizacja postępowania na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dzieci zapewnia skuteczną ochronę.

6) W Zespole wzmacniane jest poczucie bezpieczeństwa dzieci w obszarze relacji społecznych oraz ochrony przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami.

7) Działania podejmowane w ramach ochrony dzieci przed krzywdzeniem są dokumentowane.

8) Zespół monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami i procedurami ochrony małoletnich.

 

Rozdział III

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

 

§ 3. 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

 1. Dyrektor pobiera dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Dyrektor uzyskuje informacje, czy dane osoby, o której mowa w ust. 1, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
 2. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze placówka potrzebuje następujących danych kandydata/ kandydatki:
  1) imię i nazwisko,
  2) data urodzenia,
  3) pesel,
  4) nazwisko rodowe,
  5) imię ojca,
  6) imię matki.
 3. Wydruk z Rejestru jest przechowywany w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 4. Dyrektor pobiera od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego,
  w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 1, posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, ponadto przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub w ramach wolontariatu związanej z kontaktami z dziećmi.
 6. Osoba, o której mowa w ust. 1, składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy lub innemu organizatorowi informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub ramach wolontariatu związanej z kontaktami z dziećmi.
 7. Jeżeli prawo państwa, o którym mowa w ust. 6 lub 7, nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub w ramach wolontariatu związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.
 8. W przypadku, gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w ust. 4–6, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w ust. 1, składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
 9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7 i 9, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 10. Informacje, o których mowa w ust. 3, pracodawca lub inny organizator utrwala w formie wydruku i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Informacje oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 5–9, pracodawca lub inny organizator załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do takiej działalności.
 11. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1–10, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, członka rodziny małoletniego, lub osoby znanej osobiście rodzicowi małoletniego albo przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, gdy jest ona wykonywana w stosunku do małoletniego dziecka, którego rodzic albo przedstawiciel ustawowy są dopuszczającymi do działalności.
 12. Przez członka rodziny, o którym mowa w ust.12 należy rozumieć osobę spokrewnioną albo osobę niespokrewnioną, pozostającą w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkującą i gospodarującą.
 13. Przed rozpoczęciem pracy, osoby nowozatrudnione, praktykanci, wolontariusze, oraz inne osoby dopuszczone do pracy z dziećmi, zapoznają się ze Standardami i potwierdzają zapoznanie się z nimi poprzez złożenia oświadczenia/podpisu.

Rozdział IV

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki,
a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

 

§ 4.1. Zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi obowiązują wszystkich pracowników, praktykantów, wolontariuszy oraz inne osoby dopuszczone do zajęć i kontaktów z małoletnimi.

 1. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Zespołu podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania pomocy.
 2. Pracownicy Zespołu w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci, dbają o bezpieczeństwo dzieci, monitorują ich sytuację i dobrostan.
 3. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji między małoletnim a personelem ustalone w Zespole.
 4. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnim a personelem w Zespole:
  1) Pracownikowi nie wolno zawstydzać, upokarzać, poniżać i obrażać dziecka. Pracownik, w komunikacji z małoletnim powinien zachować spokój, cierpliwość i szacunek.
  2) Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
  3) Jeśli pojawi się konieczność/ potrzeba porozmawiania z dzieckiem na osobności, niedopuszczalne jest zamykanie drzwi na klucz, chyba, że jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo.
  4) Nie wolno zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, wypowiedzi o podtekście seksualnym, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
  5) Pracownik powinien reagować na każde obraźliwe, niewłaściwe, dyskryminacyjne zachowanie lub słowa małoletnich oraz na wszelkie formy zastraszania i nietolerancji wśród nich. Pracownicy promują i wspierają kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych wśród małoletnich.
  6) Nie wolno nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji o podtekście seksualnym ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych
  i pornograficznych bez względu na ich formę.
  7) Nie wolno utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Utrwalanie wizerunków dzieci dla celów promocyjnych placówki dozwolone jest tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły oraz zgód rodziców/opiekunów małoletnich. Zabronione jest także utrwalanie wizerunków dzieci przez osoby niebędące pracownikami, jeśli Dyrektor nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.
  8) Nie wolno proponować małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji. Należy bezwzględnie reagować w sytuacjach używania alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji przez małoletnich.
  9) Nie wolno przyjmować pieniędzy od małoletniego, ani jego rodziców/opiekunów. Nie wolno wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec małoletniego lub jego rodziców/opiekunów. Nie wolno zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.
  10) Wszystkie ryzykowne sytuacje, muszą być raportowane Dyrektorowi.
  11) Personel nie narusza nietykalności osobistej małoletnich. Nie zachowuje się wobec nich w sposób niestosowny, np. nie dotyka, nie głaszcze, nie poklepuje w sposób poufały, dwuznaczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych, nie zachowuje się w sposób uwłaczający jego godności i poczuciu własnej wartości.
  12) Pracownik, w miarę posiadanych kompetencji, wspiera małoletnich w rozwiązywaniu konfliktów.
  13) Wszyscy małoletni są traktowani przez pracowników sprawiedliwie. Pracownicy nie dyskryminują ich ze względu na pochodzenie, poczucie tożsamości, wiek, płeć status materialny, wygląd zewnętrzny, wiedzę i umiejętności.
  14) Nie wolno bić, szturchać, ani popychać dziecka.
  15) W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, należy unikać innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety.
  16) Przy każdej rozmowie o charakterze indywidualnym pracownika z małoletnim, na życzenie małoletniego pracownik zapewnia obecność innej osoby dorosłej.
  § 5. 1. Kontakty personelu z małoletnimi poza godzinami pracy:
  1) 
  Nie wolno zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
  2) Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy, dziennik elektroniczny, aplikacja Teams).
  3) Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.
  § 6. 1. Bezpieczeństwo online:
  1) Nie wolno nawiązywać kontaktów z małoletnimi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
  2) W trakcie zajęć osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub wyciszone.
  § 7. 1. Wychowawcy omawiają z małoletnimi zasady dotyczące bezpiecznych relacji, a w szczególności zachowania niedozwolone. Niedozwolone są wszelkie formy agresji i przemocy małoletnich wobec innych i ich mienia.
 1. Kontakt fizyczny z małoletnim nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się
  z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Każdy, kto jest świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub małoletnich, zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora i/lub postępowania zgodnie
  z obowiązującą procedurą interwencji.
 2. W przypadku rozpoczęcia prywatnej rozmowy z wykorzystaniem mediów społecznościowych przez samego małoletniego pracownik nie kontynuuje rozmowy i poleca małoletniemu zgłoszenie się na rozmowę w miejscu wykonywania obowiązków służbowych lub
  z wykorzystaniem służbowych kanałów komunikacji zdalnej. Zasada ta nie dotyczy sytuacji (nawet potencjalnego) zagrożenia życia i zdrowia małoletniego. W takim przypadku pracownik może kontynuować rozmowę, lecz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora o kontakcie z małoletnim i przyczynach tego kontaktu. Powiadomienie to powinno być w miarę możliwości dokonane pisemnie lub mailowo.

Rozdział V

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

§ 8. 1. W celu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, powołuje się w placówce Zespół ds. standardów ochrony małoletnich, Dyrektor wyznacza koordynatora i członków Zespołu ds. standardów ochrony małoletnich.

 1. Koordynator, o którym mowa powyżej odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń ujawnień, incydentów/zdarzeń i podejrzeń krzywdzenia małoletnich.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności koordynatora, Dyrektor wyznacza zastępcę z członków Zespołu ds. standardów ochrony małoletnich.
 3. Do zadań koordynatora, o którym mowa w ust.1, należy w szczególności:
  1) Nadzór nad realizacją Standardów.
  2) 
  Przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie Rejestru zgłoszeń.
  3) Udzielanie pomocy w sporządzaniu notatek służbowych pracownikom niepedagogicznym dokonującym zgłoszeń.
  4) Wypełnianie Karty interwencji, w przypadku jej podjęcia.
  5) Wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”.
  6) Przygotowywanie wniosków i pism do instytucji zewnętrznych, zgodnie z procedurami ochrony małoletnich.
  7) Monitorowanie realizacji Standardów.
  8) Reagowanie na sygnały naruszenia Standardów i informowanie o ewentualnych naruszeniach Dyrektora Zespołu.
  9) Proponowanie zmian w Standardach.
  10) Inne, zlecone przez Dyrektora Zespołu.
  § 9. 1. W przypadku podejrzenia, że życie małoletniego jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu każdy pracownik ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo małoletniego i niezwłocznie poinformować o zagrożeniu Dyrektora i odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub inny lokalny numer alarmowy.
 1. Poinformowania służb oraz Dyrektora dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu.
 2. Po zakończeniu interwencji i upewnieniu się, że małoletni jest pod opieką właściwych służb/osób pracownik, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu w rejestrze zgłoszeń.
  § 10. 1. W przypadku podjęcia przez pracownika Zespołu podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udzielenia małoletniemu wsparcia (zgodnie z posiadanymi możliwościami/kompetencjami) i zadbania o jego bezpieczeństwo.
 1. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust.1, pracownik dokonuje wpisu w rejestrze zgłoszeń.
  § 11. 1. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego:
  1) Koordynator/wychowawca wzywa opiekunów małoletniego, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
  2) Koordynator/pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z małoletnim i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) małoletniego. Stara się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie małoletniego. Sporządza opis sytuacji małoletniego w Zespole i sytuacji rodzinnej małoletniego na podstawie rozmów z małoletnim, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan wsparcia małoletniego.
 1. Plan wsparcia, powinien zawierać w szczególności wskazania dotyczące:
  1) Podjęcia przez Zespół działań w celu zapewnienia małoletniemu bezpieczeństwa, w tym zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
  2) Wsparcia, jakie Zespół zaoferuje małoletniemu.
  3) Możliwości uzyskania pomocy poza Zespołem.
  § 12. 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i  psychicznego o dużym nasileniu) Dyrektor powołuje Zespół interwencyjny.
  2. W skład zespołu interwencyjnego wchodzą:
  1) koordynator,
  2) pedagog,
  3) pedagog specjalny,
  4) psycholog,
  5) wychowawca małoletniego.
  3. W skład zespołu interwencyjnego może wejść Dyrektor oraz inni nauczyciele mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
  4. Przewodniczącym Zespołu interwencyjnego jest koordynator ds. standardów ochrony małoletnich.
  5. Zespół interwencyjny sporządza plan wsparcia dziecka, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
  6. Plan wsparcia małoletniego jest przedstawiany przez pedagoga/psychologa rodzicom/ opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
  § 13. 1. Procedura składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego; zawiadamianie sądu rodzinnego:
  1) Koordynator informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia, przez Zespół, podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji);
  2) po poinformowaniu opiekunów przez koordynatora Dyrektor Zespołu, jako osoba odpowiedzialna za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, składa zawiadomienie do sądu rodzinnego, składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego;
  3) dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
  2. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
  3. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez rodzica lub opiekuna:
  1) Podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie, Dyrektor lub pracownik upoważniony przez Dyrektora, zawiadamia Policję pod nr telefonu 112 lub lokalny numer alarmowy.
  2) Podejrzenia, że dziecko doświadcza zaniedbania lub rodzic/opiekun dziecka jest niewydolny wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej):
  a) psycholog/pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem,
  b) powiadamia o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego i/lub materialnego,
  c) w przypadku braku współpracy rodzica/ opiekuna powiadamia właściwy ośrodek pomocy społecznej.
  3) Podejrzenia, że dziecko jest pokrzywdzone innymi typami przestępstw, Dyrektor informuje na piśmie policję lub prokuraturę, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
  4) Podejrzenia, że dziecko doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań:
  a) psycholog/pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicem/opiekunem podejrzanym o krzywdzenie,
  b) powiadamia o możliwości wsparcia psychologicznego,
  c) w przypadku braku współpracy rodzica/ opiekuna lub powtarzającej się przemocy powiadamia właściwy ośrodek pomocy społecznej i równoległe Dyrektor składa do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
  4. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie (dotyczy również pracowników/współpracowników/praktykantów/ wolontariuszy):
  1) Podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie: Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia policję lub inne właściwe służby.
  2) Podejrzenia, że dziecko jest pokrzywdzone innymi typami przestępstw: Dyrektor informuje na piśmie policję lub prokuraturę, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.
  5. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 i 3 lub podejrzenia przemocy w przypadkach określonych w ust. 4, Koordynator, jako osoba odpowiedzialna za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”, wszczyna procedurę „Niebieskiej karty”. Koordynator dodatkowo jest zobowiązany do:
  1) Poinformowania rodziców/opiekunów o obowiązku Zespołu zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
  2) Przekazania Dyrektorowi Zespołu formularza „Niebieska Karta – A” celem przesłania go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego oraz udzielenia informacji niezbędnych do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wniosku do sądu o wgląd w sytuację rodziny.
  6. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 4, w sytuacji braku współpracy rodzica/ opiekuna, koordynator wszczyna procedurę „Niebieskiej karty”. Kolejne czynności wykonuje zgodnie z procedurą opisaną w ust. 5.
  7. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia ze strony innego małoletniego: przemocy fizycznej, psychicznej lub innych niepokojących zachowań:
  1) Psycholog/pedagog i wychowawca/nauczyciel przeprowadzają rozmowę osobno z rodzicami małoletniego krzywdzącego i krzywdzonego.
  2) Opracowują działania naprawcze; wspólnie z rodzicami/opiekunami małoletniego krzywdzącego, w celu zmiany niepożądanych zachowań.
  3) W przypadku powtarzającej się przemocy Dyrektor powiadamia właściwy miejscowo sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
  4) Z rodzicami/opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu opracowują plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.
  8. W trakcie rozmów należy upewnić się, że małoletni podejrzewany o krzywdzenie innego małoletniego sam nie jest krzywdzone przez rodziców/opiekunów, innych dorosłych bądź innych małoletnich. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy zastosować właściwą procedurę.
  9. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie, jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.
  10. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest osoba powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.
  § 14. 1. Z przebiegu interwencji sporządza się Kartę interwencji. Kartę załącza się do indywidualnej teczki małoletniego/ teczki pomocy psychologiczno-pedagogicznej małoletniego.
  2. Wszyscy pracownicy Zespołu i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
  3. Za monitorowanie sytuacji oraz realizacji planu wsparcia małoletniego doświadczającego krzywdzenia odpowiada wychowawca małoletniego.

Rozdział VI

Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów

 § 15. 1. Dyrektor Zespołu wyznacza koordynatora jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie przeglądu i aktualizacji Standardów ochrony małoletnich w placówce.

 1. Koordynator jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów i monitorowanie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 2, wraz z członkami Zespołu ds. standardów ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników placówki, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów.
 3. W ankiecie pracownicy Zespołu mogą proponować zmiany treści dokumentu oraz wskazywać naruszenia Standardów w placówce.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 2, wraz z członkami Zespołu ds. Standardów ochrony małoletnich dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników Zespołu ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, zawierający wnioski i rekomendacje, który następnie przekazuje, przed końcem każdego roku szkolnego, Dyrektorowi Zespołu.
 5. W celu oceny funkcjonalności i przydatności dokumentu w Zespole prowadzone są ewaluacje:
  1) w trakcie posługiwania się i stosowania standardów;
  2) po upływie roku/dwóch lat od daty wdrożenia.
  7. Ewaluację przeprowadza Koordynator wraz z Zespołem ds. Standardów z użyciem wybranych technik, np.:
  1) analizy dokumentu,
  2) wywiadów z pracownikami,
  3) sondażu, z użyciem ankiety anonimowej,
  4) dyskusji, w ramach zespołów klasowych,
  5) dialogu z uczniami i samorządem uczniowskim.
 1. Raport z ewaluacji wraz z wnioskami i rekomendacjami koordynator przedstawia
  za pośrednictwem Dyrektora Zespołu radzie pedagogicznej.
 2. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z pracownikami, wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Zespołu, małoletnim i ich opiekunom nowe brzmienie Standardów.

 

Rozdział VII

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów, zasady przygotowania pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

 

§ 16.1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu do stosowania standardów jest Dyrektor Zespołu.

 1. Przygotowanie personelu, o którym mowa powyżej, w szczególności polega na udostępnieniu dokumentu Standardy ochrony małoletnich i zorganizowaniu szkolenia wstępnego, w ramach którego zostaną przedstawione i omówione:
  1) treści dokumentu,
  2) zasady organizacyjne wspierania i ochrony małoletnich,
  3) standardy obowiązujące w Zespole w zakresie ochrony małoletnich,
  4) tryb postępowania w sytuacji krzywdzenia małoletnich,
  5) rozpoznawanie krzywdzenia, możliwe symptomy,
  6) identyfikacja ryzyka krzywdzenia i podejmowania, zgodnie z prawem, właściwych działań,
  7) odpowiedzialność prawna w przypadku zaniechania postępowania w celu ochrony i wsparcia małoletnich.
 2. Każde spotkanie, o którym mowa powyżej jest protokołowane oraz sporządzana jest lista obecności uczestników.
 3. Dyrektor Zespołu organizuje szkolenia dodatkowe dla pracowników, w przypadku zmiany prawa dotyczącego ochrony dzieci.
 4. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Standardów w placówce.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią standardów i zobowiązanie do ich przestrzegania składane przez pracowników dołącza się do ich akt osobowych.
 6. Osoby nowozatrudnione, praktykanci, wolontariusze, oraz inne osoby dopuszczone do pracy z małoletnimi, dyrektor, przed rozpoczęciem przez nich pracy, zapoznaje ze Standardami.
 7. Osoby, o których mowa w ust. 7 potwierdzają zapoznanie się ze Standardami poprzez złożenie oświadczenia.
 8. Za zapoznanie pracowników i wszystkich osób dopuszczonych do pracy z dziećmi z treścią Standardów, odpowiada Dyrektor Zespołu.

Rozdział VIII

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz dzieciom standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

 

§ 17.1. W Zespole udostępnia się wersję pełną „Standardów ochrony małoletnich”:

 1. Ogłoszenie następuje w sposób przyjęty w Zespole dla pracowników, małoletnich i ich rodziców/opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie tekstu dokumentu drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie.
 2. Wychowawcy Zespołu przedstawiają małoletnim dostosowaną do ich wieku formę Standardów (plakaty, ulotki) podczas zajęć, po ich wprowadzeniu, oraz na początku roku szkolnego.
 3. Za dostosowanie i przekazanie treści Standardów małoletnim objętym kształceniem specjalnym, odpowiada nauczyciel współorganizujący kształcenie i/lub pedagog specjalny.
 4. Wgląd w wersję wydrukowaną, dostępną w sekretariacie Zespołu, który mają: wszyscy pracownicy, rodzice, zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli.

Rozdział IX

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu

 

§ 18. 1. W przypadku zdarzeń zagrażających małoletniemu każdy pracownik ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa małoletniemu, a następnie przekazania informacji Dyrektorowi Zespołu i dokonania wpisu w rejestrze zgłoszeń

 1. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń/monitorowanie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu jest koordynator lub jego zastępca.
 2. Koordynator informuje o przyjętym zgłoszeniu Dyrektora Zespołu i wychowawcę małoletniego.
 3. Wychowawca małoletniego organizuje spotkanie z rodzicami/opiekunami małoletniego.
 4. Za planowanie i udzielenie wsparcia małoletniemu odpowiadają:
  1) koordynator,
  2) pedagog,
  3) pedagog specjalny,
  4) psycholog,
  5) wychowawca małoletniego.
 5. Koordynator realizuje dalej kolejne czynności zgodnie z obowiązującymi w placówce procedurami.
 6. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy, którzy pozostają z małoletnim/jego rodziną w bezpośrednim kontakcie podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywują ich do szukania dla pomocy.
 7. Wychowawcy małoletnich monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 8. W przypadku podjęcia podejrzenia przez współpracownika/wolontariusza/praktykanta Zespołu jest on zobowiązany do dokonania zgłoszenia Dyrektorowi placówki albo osobie upoważnionej przez Dyrektora Zespołu oraz sporządzenia notatki służbowej.
 9. W sporządzeniu notatki służbowej wspomaga go, w miarę możliwości, pedagog/psycholog/ opiekun praktyk. Notatkę współpracownik/ wolontariusz/praktykant przekazuje Dyrektorowi. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.

Rozdział X

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka

 

§ 19.1. Osoba, która przyjęła ujawnienie lub podjęła informację dokonuje wpisu w rejestrze zgłoszeń. Rejestr przechowywany jest w szafce zabezpieczonej przed dostępem osób nieuprawnionych w sekretariacie Zespołu.

 1. Koordynator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o podejrzeniu/ ujawnieniu lub incydencie /zdarzeniu Dyrektora Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Koordynator, kontaktuje się niezwłocznie z osobą, o której mowa w ust. 1 w celu ustalenia okoliczności ujawnienia/podejrzenia krzywdzenia lub incydentu/zdarzenia krzywdzenia i wspomagania tej osoby w sporządzeniu notatki służbowej.
 3. Notatka, o której mowa powyżej, jest przechowywana w indywidualnej teczce małoletniego/ teczce pomocy psychologiczno-pedagogicznej małoletniego.
 4. Koordynator podejmuje działania w celu wyjaśnienia podejrzeń, a w przypadku ujawnienia lub potwierdzenia podejrzeń postępuje zgodnie z procedurą interwencji oraz wypełnia kartę interwencji.
 5. Notatka i karta interwencji są przechowywane w indywidualnej teczce małoletniego/ teczce pomocy psychologiczno-pedagogicznej małoletniego w gabinecie pedagoga.
 6. W teczce umieszcza się wszelkie dokumenty związane z prowadzoną sprawą ujawnienia/incydentu/zdarzenia, a w szczególności:
  1) notatki służbowe ze zgłoszenia zdarzenia lub podejrzenia zdarzenia krzywdzenia małoletniego,
  2) protokoły i notatki ze spotkań z małoletnim, jego opiekunami, opiekunami osoby krzywdzącej, osobą krzywdzącą i innymi osobami, z którymi podejmowane były rozmowy, w celu wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji,
  3) protokoły ze spotkań Zespołu Interwencyjnego,
  4) kartę interwencji,
  5) dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  6) kopię „Niebieskiej Karty – A i B” w przypadku, gdy zostanie wszczęta procedura „Niebieskiej Karty”,
  7) kopie zawiadomień odpowiednich instytucji wysyłanych w procedurze interwencji,
  8) korespondencję pomiędzy placówką a instytucjami zaangażowanymi w proces interwencji,
  9) plan wsparcia małoletniego,
  10) dokumenty z prowadzonych czynności pomocniczych w procesie udzielania wsparcia małoletniemu,
  11) ocena efektywności udzielonego wsparcia,
  12) wykaz telefonów, adresów osób i instytucji zaangażowanych w proces udzielania pomocy małoletniemu.

Rozdział XI

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi.

Zachowania niedozwolone w relacji między małoletnimi

 

§ 20. 1. Małoletni mają obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad i norm zachowania.

 1. Małoletni uznają prawo innych małoletnich do odmienności i zachowania tożsamości ze względu na: pochodzenie etniczne, geograficzne, narodowe, religię, status ekonomiczny, cechy rodzinne, wiek, płeć, orientację seksualną, cechy fizyczne, niepełnosprawność. Niedozwolone jest naruszanie praw innych, w szczególności dyskryminowanie ze względu na jakąkolwiek jego odmienność.
 2. Zachowanie i postępowanie małoletnich wobec innych osób nie narusza ich poczucia godności i wartości osobistej. Małoletni zobowiązani są do respektowania praw i wolności osobistych innych, ich prawa do własnego zdania, do własnych poglądów, wyglądu i zachowania – w ramach przyjętych w Zespole norm i wartości.
 3. Jeśli małoletni stał się ofiarą agresji lub przemocy, może uzyskać w placówce pomoc, zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami.
 4. Kontakty między małoletnimi powinno cechować zachowanie przez nich wysokiej kultury osobistej, np. używanie zwrotów grzecznościowych typu proszę, dziękuję, przepraszam; uprzejmość, życzliwość; poprawny, wolny od wulgaryzmów język; kontrola swojego zachowania i emocji; wyrażanie sądów i opinii w spokojny sposób, który nikogo nie obraża i nie krzywdzi.
 5. Małoletni mają prawo do własnych poglądów, ocen i spojrzenia na świat oraz wyrażania ich, pod warunkiem, że sposób ich wyrażania wolny jest od agresji i przemocy oraz nikomu nie wyrządza krzywdy.
  § 21. 1. Zachowania niedozwolone w relacji między małoletnimi:
  1) Uczniowie nie mają prawa stosować agresji słownej, fizycznej i psychicznej w stosunku do innych małoletnich. Bez względu na powód, agresja i przemoc fizyczna, słowna lub psychiczna wśród małoletnich nigdy nie może być przez nich akceptowana lub usprawiedliwiona. Uczniowie mają obowiązek informowania pracowników o wszelkich formach agresji i przemocy fizycznej, słownej lub psychicznej.
  2) Małoletni powinni, w miarę możliwości, zapobiegać aktom agresji i wandalizmu, a także, w miarę możliwości, wspierać osoby dotknięte przemocą.
  3) Małoletnim nie wolno przynosić do Zespołu i posiadać na jej terenie, żadnej broni, noży i innych ostrych narzędzi, oraz substancji zabronionych (papierosów i e-papierosów, alkoholu, substancji psychoaktywnych, napojów energetycznych i innych).
  4) Zabronione jest nieuzasadnione, bez zgody osoby prowadzącej zajęcia opuszczanie sali, jak również wyjście poza teren placówki.
  5) Celowe nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w Zespole zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu są zabronione.
  § 22. Zachowania niedozwolone, w relacjach między uczniami: niedozwolone jest stosowanie agresji fizycznej, słownej i psychicznej, w szczególności: wszelkie formy bicia, popychania, uderzania, zastraszania, niszczenia cudzego mienia, grożenia, wyśmiewania, obrażania, wyzywania, rozpowszechniania plotek i obraźliwych informacji, używania wulgaryzmów, wyłudzania, kradzieży, szykanowania i znęcania się.

Rozdział XII

Zasady ochrony wizerunku małoletniego

 

§ 23.1. Placówka zapewnia najwyższe Standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Zespół uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
  § 24.1. Pracownikowi Zespołu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów lub innym osobom trzecim, utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Zespołu bez pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego małoletniego.
 1. Osoby niebędące pracownikami szkoły mają całkowity zakaz filmowania, fotografowania, nagrywania głosu małoletnich i innych osób na terenie Zespołu bez zgód, o których mowa w ust. 1 oraz zgody Dyrektora.
 2. Małoletni mają całkowity zakaz filmowania, fotografowania, nagrywania głosu na terenie placówki bez zgód, o których mowa w ust. 1 oraz zgody Dyrektora.
 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów lub innej osobie trzeciej, danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
  § 25.1. Upublicznienie przez pracownika Zespołu wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga zgody, o której mowa w § 24 ust. 1.
 4. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.

Rozdział XIII

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 

§ 26. 1. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet:

1)Zespół, zapewniając małoletnim dostęp do Internetu, zabezpiecza małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; przez zainstalowanie i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego.

2) Na terenie Zespołu dostęp małoletniego do Internetu możliwy jest:

a) pod nadzorem nauczyciela na zajęciach komputerowych,

b) bez nadzoru nauczyciela – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie placówki (dostęp swobodny),

c) za pomocą sieci wi-fi Zespołu, po podaniu hasła.

3) Przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem nauczyciela  ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

4) Korzystania z Internetu przez dzieci podczas lekcji.

5) W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet przeprowadza z dziećmi cykliczne szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

5) Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.

§ 26.1. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie:

1) W Zespole wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci.

a) do obowiązków osoby, o której mowa w pkt 1 należy zabezpieczenie sieci internetowej Zespołu przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania,

b) wymienione powyżej oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika w miarę potrzeb,

c) wyznaczony pracownik systematycznie sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem, podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał
z komputera w czasie ich wprowadzenia,

d) informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje Dyrektorowi Zespołu, który aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem,

e) pedagog/psycholog przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie,

f) jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog/psycholog uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w Rozdziale IV niniejszych Standardów.

 

Rozdział XIV

Uwzględnienie sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 27. 1. W przypadkach opisanych w Rozdziale IV i VI, pedagog/ psycholog prowadzi czynności we współpracy z nauczycielem współorganizującym kształcenie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub pedagogiem specjalnym.

 

Rozdział XV

Przepisy szczególne

 

 § 28. 1. W przypadku łamania praw dziecka przez pracowników będących nauczycielami, równolegle z treścią Standardów, stosuje się zasady określone w Rozdziale 10 ustawy Karta Nauczyciela.

 1. Małoletni dotknięci jakąkolwiek formą przemocy, równolegle z działaniami przewidzianymi treścią Standardów, są obejmowani pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

Załączniki do Zarządzenia nr ........ Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie w sprawie STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

 • Załącznik nr 1- Standardy ochrony małoletnich
 • Załącznik nr 2 -Oświadczenie, o którym mowa w art. 21., ust. 5., Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie, o którym mowa w art. 21., ust. 7., Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
 • Załącznik nr 4- Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami ochrony małoletnichw Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ostródzie
 • Załącznik nr 5- Karta interwencji
 • Załącznik nr 6- Ankieta monitorująca poziom realizacji standardów ochrony małoletnich
 • Załącznik nr 7- Rejestr zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

 

 

Załącznik nr 2

…………………………

(miejscowość i data)

 

OŚWIADCZENIE

O PAŃSTWIE LUB PAŃSTWACH ZAMIESZKIWANIA

W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT, INNYCH NIŻ RZECZPOSPOLITA POLSKA

 

Ja …………………………… nr pesel: ……………………… lub/i nr paszportu ……

  (imię i nazwisko czytelnie)

Niniejszym oświadczam, że:

 

zamieszkiwałem/am w następującym państwie lub następujących państwach w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska:*

…………………………………………………………………………………………… **

(wymienić państwa)

 

nie zamieszkiwałem/am w państwach w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska.*

 

Jednocześnie oświadczam, że:

posiadam obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:*

…………………………………………………………………………………………….. **

(wymienić państwa obywatelstwa)

 

Nie posiadam obywatelstwa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska*

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

* niepotrzebne skreślić

** wpisać nazwę/nazwy państw lub „nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

……………………….

(data, podpis)

 

 

 

 

Załącznik nr 3

…………………………

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Ja …………………………….......… nr pesel: …………………… lub/i nr paszportu …………

           (imię i nazwisko czytelnie)

Niniejszym oświadczam, że zamieszkiwałem/am w następującym państwie lub następujących państwach w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska:

……………………………………………………………………………………………

(wymienić państwa)

Jednocześnie oświadczam, że:

posiadam obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska:*

…………………………………………………………………………………………….. **

(wymienić państwa obywatelstwa)

nie posiadam obywatelstwa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska*

* niepotrzebne skreślić

** wpisać nazwę/nazwy państw lub „nie dotyczy”

 

Oświadczam, że prawo państwa, w którym zamieszkiwałem w ciągu ostatnich 20 lat,
z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w art. 21., ust. 4–6 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, w związku z tym oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłam/em się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania przeze mnie wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

………………………………………………..

(data i czytelny podpis)

 

 

 

Załącznik nr 4

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ

 ZE STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W OSTRÓDZIE

 

Ja niżej podpisany(-na): ………………………………………...……………………………

 

wykonujący(-ca) pracę na stanowisku: ………………………………………..……………

 

oświadczam, że zapoznałem(-am) się ze STANDARDAMI OCHRONY MALOLETNICH obowiązującymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostródzie.

 

Zobowiązuję się do przestrzegania treści STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.

 

 

 

 

………………………………………………………………

           (data, podpis )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5

KARTA INTERWENCJI

 

1.    Imię i nazwisko małoletniego

 

 

2.    Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)

 

 

 

3.    Osoba składająca zawiadomienie
o podejrzeniu krzywdzenia

 

 

4. Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa:

 

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Spotkania
z rodzicami/opiekunami małoletniego

Data

Opis spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Forma podjętej interwencji

(zakreślić właściwe)

a)     Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

b)     Wniosek o wgląd w sytuację małoletniego/rodziny

c)     Inny rodzaj interwencji. Jaki?

 

7. Dane dotyczące zgłoszenia interwencji

(nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję)
i data zgłoszenia

 

 

8. Wyniki  zgłoszenia interwencji: (działania organów wymiaru sprawiedliwości, o ile placówka otrzymała informacje).

Data

Działanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6

 

ANKIETA MONITORUJĄCA POZIOM REALIZACJI STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

Nr

Pytanie

Tak

Nie

1.

Czy znasz Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujący
w placówce, w której pracujesz?

 

 

2.

Czy znasz treść dokumentu Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem?

 

 

3.

Czy potrafisz rozpoznać symptomy krzywdzenia małoletnich?

 

 

4.

Czy wiesz jak reagować na symptomy krzywdzenia małoletnich?

 

 

5.

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem przez pracownika przedszkola/szkoły/placówki?

 

 

6.

Jeśli tak, to jakie zasady zostały naruszone?

 

7.

Czy podjąłeś/aś jakieś działania:

jeśli tak – jakie,

jeśli nie – dlaczego? (odpowiedź opisowa)

 

 

 

 

 

8.

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów …? (odpowiedź opisowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………

(data i czytelny podpis)

 

 

 

 

Załącznik nr 7

REJESTR  ZGŁOSZONYCH INCYDENTÓW LUB ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH DOBRU MAŁOLETNICH

Lp.

Data  zgłoszenia/

zdarzenia

Osoba zgłaszająca

Opis  zdarzenia

(zanonimizowany)
i podjętych czynności

Podpis osoby zgłaszającej

Podpis osoby odpowiedzialnej za przyjęcie zgłoszenia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2024-06-21 15:54:36
Data edycji: 2024-06-21 16:04:21
Ilość wyświetleń: 33

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej