Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA W OSTRÓDZIE

 

§1. Świetlica stanowi integralną część szkoły.

§2. 1 Świetlica jest placówką wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie.

2. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań. 

§ 3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji oraz wszechstronnego rozwoju poprzez:

1) pomoc uczniom w nauce, w przygotowaniu się do lekcji, w odrabianiu zadań domowych;

2) wyrównywanie szans edukacyjnych;

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

7) wyrabianie nawyków higieny i czystości;

8) promowanie zdrowego stylu życia;

9) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej;

10) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

11) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach;

12) współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej;

13) współpracę z nauczycielami uczącymi dzieci, pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi;

14) współpracę z biblioteką szkolną;

15) współpracę ze środowiskiem lokalnym.

§ 4. 1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 6.30 do 16.30.

  1. Korzystanie ze świetlicy szkolnej jest nieodpłatne.
  2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sieroty, dzieci z rodzin zastępczych;
  3. Świetlica zapewnia opiekę uczniom niezapisanym, którzy:

1) oczekują na dodatkowe zajęcia;

2) oczekują na autobus;

3) nie uczęszczają na lekcje religii;

4) źle się czują i oczekują na rodziców/opiekunów prawnych.

  1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów dokonuje powołana przez kierownika świetlicy komisja na podstawie wniosku przyjęcia do świetlicy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Wniosek o przyjęcie do świetlicy należy złożyć do kierownika świetlicy w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do szkoły. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także w innym terminie.
  3. Zasady zachowania ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin wewnętrzny świetlicy, z którym zapoznawani są uczniowie i rodzice na początku roku szkolnego.
  4. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

§ 5. W świetlicy prowadzona jest dokumentacja:

1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej;

2) dziennik zajęć;

3) karty zgłoszenia ucznia do świetlicy;

4) zestawienie odpłatności za obiady;

5) kopie faktur GOPS i not księgowych MOPS.

Data dodania: 2018-08-30 16:30:26
Data edycji: 2023-01-04 22:26:58
Ilość wyświetleń: 734

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej