Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA W OSTRÓDZIE

 

§ 1. Stołówka stanowi integralną część szkoły.


§ 2. Uprawnieni do korzystania ze stołówki są:
1) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie;
2) dzieci Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie;
3) nauczyciele i pracownicy tych placówek.


§ 3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansują MOPS, GOPS oraz sponsorzy indywidualni.


§ 4. Osoby wymienione w § 2 zapisywane są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego u kierownika świetlicy.


§ 5. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwu lub jednodaniowego obiadu.


§ 6.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 


§ 7. Posiłki wydawane są od godz. 10.35  do 12.00.


§ 8. Zasady odpłatności za obiady są następujące:
1) cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym;
2) wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana do wiadomości na początku roku szkolnego;
3) cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła);
4) nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad;
5) w sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.


§ 9. 1. Zasady uiszczania opłat są następujące:
1) odpłatność za obiady za dany miesiąc wpłacana jest na rachunek bankowy szkoły nie później niż do 15 – go danego miesiąca;
2) w przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do wyznaczonego terminu, rodzice zalegający z opłatami otrzymują upomnienia. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas.
2. W przypadku braku reakcji na upomnienia ze strony rodziców, po dwumiesięcznej zaległości w opłatach za obiady, rodzic otrzymuje pisemny monit wzywający do uregulowania zaległej należności. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu ucznia z listy obiadowej, jak również o ponownym jego wpisaniu.


§ 10.

 1. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki musi być zgłoszona w sekretariacie lub u kierownika świetlicy.
 2. Nieobecność należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
 3. Zwrot poniesionych kosztów posiłku może nastąpić z powodu choroby dziecka, wycieczki lub innych przyczyn losowych po uprzednim zgłoszeniu zaistniałego faktu przez rodzica, opiekuna prawnego lub wychowawcę.
 4. Odliczeniu kosztów obiadu nie podlega pierwszy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka. Rodzic lub opiekun może tego dnia
  odebrać opłacony posiłek w godz. 11.00 – 11.30. Należy zgłosić taką chęć telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 10.00.
 5. Odliczenia dokonuje się począwszy od drugiego dnia nieobecności dziecka, o ile pierwszym dniem nie jest dzień wolny od zajęć lub ten, w którym zgłoszenie dokonało się po godz. 12.00.
 6. Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za posiłek.
 7. Zwrot zostanie odliczony od płatności za posiłki w kolejnym, następnym miesiącu.
 8. W przypadku rezygnacji z obiadów i niemożliwości zaliczenia istniejącej nadpłaty na poczet przyszłych opłat, nadpłata zwracana
  jest na konto po złożeniu podania (wzór druku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Druk podania można pobrać w sekretariacie
  szkoły lub u kierownika świetlicy.
 9. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

§ 11. Zasady zachowania w stołówce są następujące:
1) do stołówki należy wchodzić bez teczek i wierzchniego okrycia;
2) podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania;
3) w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły, którzy korzystają z obiadów;
4) po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce;
5) nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele dyżurujący w stołówce oraz wychowawcy świetlicy.


§ 12. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem, związane z organizacją pracy stołówki, rozstrzyga dyrektor szkoły.

Data dodania: 2018-09-17 22:56:13
Data edycji: 2024-02-19 21:03:26
Ilość wyświetleń: 781

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej