Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

„Pomysłowi bez granic” 2021/2022

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

 

Imię i nazwisko autorów:

Anna Orłowska, Joanna Wiśniewska, Paula Omilian

 

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację

Anna Orłowska, Magdalena Szypczyńska w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

Joanna Wiśniewska, Katarzyna Szostek, Izabela Rachuba w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

Paula Omilian w Polskiej Sobotniej Szkole im. Niedźwiedzia Wojtka w Crawley

 

Temat innowacji:

„Pomysłowi bez granic”

 

 

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

Przedmiot:

edukacja wczesnoszkolna

Rodzaj innowacji:

organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia:

1.10.2021r.

Data zakończenia:   

31.05.2022r.

 Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy:

II b – Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

II a – Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

IV b – Polskiej Sobotniej Szkoły im. Niedźwiedzia Wojtka w Crawley


Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako elementy godzin lekcyjnych, 2 razy w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu zachęcać i motywować uczniów do samodzielnego tworzenia, rozbudzenia u uczniów twórczych pomysłów oraz nawiązywanie kontaktów z uczniami klas rówieśniczych ze szkół polskich i zagranicznych.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

            Innowacja „Pomysłowi bez granic” jest naszą odpowiedzią na chęć podniesienia kreatywności wśród uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym    w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz podstawą programową dla szkół polonijnych.

            Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje przestrzeni i warunków na aktywność własną, która pozwalałaby na: eksperymentowanie, tworzenie, doświadczanie oraz rozbudzanie pomysłowości. Dlatego też głównym powodem opracowania innowacji była potrzeba pielęgnowania pomysłowości i kreatywności w szkole tak samo, jak wszystkich innych przedmiotów.

            W Szkole Podstawowej nr 5 w poprzednim roku prowadzone były zajęcia rozwijające kreatywność wśród dzieci. To właśnie uczniowie obecnej klasy IIb i ich niezwykłe pomysły na lekcjach, byli inspiracją do stworzenia tego projektu. Dostrzeganie u dzieci kreatywności wymaga umiejętności obserwacji oraz nietuzinkowego spojrzenia na ucznia. Potrzebny jest program uczenia siebie i innych twórczego myślenia, bo dzisiejszy świat potrzebuje nowych i oryginalnych pomysłów. Innowacja ma być odpowiedzią na zaobserwowane zdolności twórcze uczniów klasy IIb.

 

I. Wstęp

           

            Szkoła to miejsce, w którym dzieci i młodzież spędzają większość swojego dnia. Relacje nawiązywane z pozytywnym dorosłym, którym w tym przypadku jest nauczyciel pozwalają uczniom wzrastać w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Kreatywność dziecka może rozwijać się tylko w bezpiecznej atmosferze, gdzie nauczyciel stwarza warunki do dokonywania odkryć i rozwija zainteresowania. Nauczyciel nie neguje pomysłów, ale zachęca do tworzenia nowych, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale skłania dziecko do myślenia. Opracowana przez nas innowacja ma za zadanie odkrywać, rozwijać i wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości. Odpowiednio dobrane formy i metody pracy mają na celu inspirować do tworzenia, realizowania swoich pomysłów, sprawdzania ich. Innowacja „Pomysłowi bez granic” pozwoli uczniom poznać rówieśników z nowych szkół oraz zobaczyć jak pomysłowe potrafią być inne klasy. Uczniowie będą mogli stworzyć „coś z niczego” – bez obaw, iż zostanie to odebrane w sposób negatywny i zniechęcający do dalszych pomysłowych działań. Samoocena dziecka kształtuje się podczas codziennych kontaktów z rodzicami, nauczycielami czy rówieśnikami. Wysokie poczucie własnej wartości to wiara w siebie, zaufanie do własnych umiejętności i kompetencji, dawanie sobie rady z wyzwaniami, satysfakcja z własnych wysiłków i efektów pracy.

 

II. Założenia ogólne

 

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II a, II b oraz IV b
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
 • wykorzystanie twórczego potencjału uczniów
 • zapoznanie z różnymi technikami pracy twórczej
 • wdrożenie podczas procesu edukacyjnego różnorodnych, nowatorskich metod pracy, które nastawione są na wszechstronny rozwój ucznia
 • budowanie poczucia własnej wartości poprzez funkcję kreatora pomysłów

III. Cele innowacji

 

Cel główny:

przygotowanie uczniów do efektywnej pracy w zespole, samodzielnego i twórczego myślenia, aktywności, pomysłowego rozwiązywania napotkanych problemów oraz odważnego podejmowania działań w dążeniu do własnego rozwoju.

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie działań twórczych uczniów w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie, rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych.
 • Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia – umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
 • Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni, rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno-konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo.
 • Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej uczniów.
 • Poszerzanie i nawiązywanie kontaktów rówieśniczych w szkołach polskich i zagranicznych.

 

IV. Zasady innowacji

 

Nauczyciele realizujący innowację opierać się będą na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Po  zrealizowaniu  każdego  tematu nauczyciele umieszczą na stronach szkoły zdjęcia i filmy efektów pracy uczniów ze wszystkich 3 szkół biorących udział w innowacji.

V. Metody i formy

 

            Tematyka działań innowacyjnych zawiera propozycje różnorodnych form do realizacji. Techniki realizacji zadań są dowolne.

            Kierunek i przebieg zajęć innowacyjnych planować i inicjować będą autorki innowacji uwzględniając możliwości rozwojowe uczniów. Innowacja przewiduje wykorzystanie metod nastawionych na odkrywanie, poszukiwanie i działanie przez ucznia, a więc w jak najszerszym stopniu wykorzystanie metod aktywizujących:

 • ekspresyjnych: sprzyjających rozwijaniu umiejętności werbalnych, wyrażania odczuć, przeżyć, emocji za pomocą języka lub pomysłowych wytworów,
 • dramowych i inscenizacyjnych - ułatwiających spontaniczne, niereżyserowane odtwarzanie ról, rozwijających kreatywność i wyobraźnię.

Metodom aktywizującym towarzyszyć będą metody słowne takie jak: opowiadanie, rozmowa, nauka tekstu, instrukcja, objaśnienie oraz metody oglądowe - wzór, pokaz, obserwacja.

Proponowane formy pracy:

 • praca indywidualna
 • praca grupowa
 • zbiorowa

 

VI. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż aktywność własna dziecka umożliwia działanie, a przez to zdobywanie własnych doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności.
 • Wykorzystują możliwości jakie dają działania i zadania manipulacyjne i konstrukcyjne. Dzięki czemu mogą rozwijać swoje umiejętności motoryczne, intelektualne, językowe, społeczne i emocjonalne.
 • Uczą się nie tylko pracować w grupie i współpracować ze sobą, ale również integrują się i budują więzi z innymi uczniami.

Nauczyciel zyskuje:

 • większą aktywność uczniów,
 • nowe doświadczenia,
 • większą efektywność kształcenia,
 • wzbogacenie warsztatu pracy,
 • możliwość samorealizacji,

Dla szkoły jest to:

 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • indywidualizacja nauczania,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój swoich wychowanków,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym i zagranicznym,


VII. Tematyka zajęć

 

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz podstawą programową dla szkół polonijnych. Są one kontynuacją tematyki poprzednich klas, uzupełniają ją, poszerzają. Przewidziano realizację 8 bloków tematycznych:

 1. Październik – „Polska złota jesień”
 2. Listopad – „Polska – tak to My!”
 3. Grudzień – „Kartka świąteczna”
 4. Styczeń – „Chłodne dni – gdzie podziewają się ptaki?”
 5. Luty – „Wiersze i wierszyki”
 6. Marzec – „Klasowa gra chodnikowa”
 7. Kwiecień – „Teatr w różnych odsłonach”
 8. Maj – „Konstytucja 3 Maja”

 VIII. Ewaluacja

 

Ważnym aspektem każdego innowacji jest jej ewaluacja. Umożliwia ona nie tylko uzyskanie wiadomości na temat jego efektów ale również dokonania modyfikacji ewentualnych działań i przedsięwzięć.

 

Narzędzia ewaluacyjne na podstawie, których dokona się ewaluacji:

 • Obserwacja uczniów podczas zajęć
 • Rozmowy i wywiady indywidualne lub grupowe z uczniami
 • Wymiana doświadczeń podczas rozmów i spotkań z pozostałymi nauczycielami
 • Dokumentacja: dzienniki zajęć, wyniki obserwacji grupowych, fotorelacje, filmy
 • Informacyjne : strony internetowe poszczególnych szkół

IX. Podsumowanie

 

            Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących uatrakcyjniania zajęć dla uczniów, które natomiast sprzyjają samodzielności w myśleniu, kreatywności w działaniu, uczą odpowiedzialności i dają uczniom satysfakcję z pracy. Wspierają w ten sposób wszechstronny rozwój ucznia.

Data dodania: 2021-09-16 19:27:43
Data edycji: 2022-06-28 15:57:34
Ilość wyświetleń: 390

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej