Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Statut

 

STATUT

Stowarzyszenia Edukacyjnego „PIĄTKA”

ROZDZIAŁ 1.     - Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 2.     - Zasady działalności stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 3.     - Członkowie i ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ 4.     - Władze stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 5.     - Majątek i fundusze stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 6.     - Przepisy końcowe

  

ROZDZIAŁ 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Edukacyjne  „PIĄTKA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Ostróda.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia i inne instytucje o podobnych celach i założeniach programowych.

 

§ 4.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. Działalność charytatywna;
 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. Ochrona i promocja zdrowia;
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, kształcenia ustawicznego, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. Wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania;
 11. Działalność wspomagającą wypoczynek dzieci i młodzieży;
 12. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 14. Wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 15. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
 18. Działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 19. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 20. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 21. Organizowanie turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§ 5.

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6.

 1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar i odznaki organizacyjne oraz używać pieczątek i druków firmowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Stowarzyszenie „PIĄTKA”
  z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

§ 7.

Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla realizacji zadań Stowarzyszenia.

 

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 9.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ 2.
Zasady działalności stowarzyszenia.

 

§ 10.

Dla realizacji celów określonych w § 4 Stowarzyszenie:

 1. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami i organizacjami, których działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
 2. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. Organizuje i prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, własne placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze.
 4. Pozyskuje środki na remonty, modernizację oraz funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych.
 5. Inspiruje i wspiera działalność placówek oświatowo-wychowawczych, sportowych i turystycznych.
 6. Organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej) o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym.
 7. Organizuje obozy sportowe, półkolonie dla dzieci, zielone szkoły, itp.
 8. Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną i sport. Promuje profilaktykę prozdrowotną.
 9. Wdraża innowacyjne programy edukacyjne dostosowane do wymogów reformy oświaty.
 10. Organizuje warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży.
 11. Pracuje z dziećmi dysfunkcyjnymi.
 12. Wspiera inicjatywy na rzecz pomocy rodzicom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
 13. Organizuje imprezy kulturalne integrujące środowisko lokalne.
 14. Obejmuje pomocą i promuje dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną.
 15. Prowadzi działalność edukacyjną (kursy, szkolenia, konferencje).
 16. Podejmuje współprace z ośrodkami zagranicznymi.
 17. Obejmuje pomocą dzieci i młodzież specjalnej troski.
 18. Organizuje imprezy charytatywne (festyny, aukcje, loterie, zbiórki publiczne w formie darowizn materialnych i pieniężnych).
 19. Prowadzi działania na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Upowszechnia wolontariat wśród dzieci i młodzieży.
 21. Prowadzi działalność wydawniczą (biuletyny, informatory, materiały szkoleniowe, poradniki, kalendarze i inne).
 22. Popularyzuje kształcenie ustawiczne.
 23. Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 24. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi i ich reprezentantami (izby gospodarcze, organizacje skupiające przedsiębiorców, zakłady pracy).
 25. Współdziała i współpracuje z absolwentami szkoły i mieszkańcami osiedla.
 26. Współpracuje z klubami sportowymi.

§ 11.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, może też zatrudniać osoby niezbędne do realizacji celów statutowych. Członek Stowarzyszenia może być zatrudniony jako jego pracownik.

 

§ 12.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na :

PKD 94.99.Z - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

PKD 94.99.Z - Działalność charytatywna;

PKD 94.99.Z - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

PKD 94.99.Z - Ochrona i promocja zdrowia;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

PKD 94.99.Z - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

PKD 94.99.Z - Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, kształcenia ustawicznego,  edukacji, oświaty i wychowania;

PKD 94.99.Z - Wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz szkół, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania;

PKD 94.99.Z - Działalność wspomagającą wypoczynek dzieci i młodzieży;

PKD 94.99.Z - Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

PKD 94.99.Z - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

PKD 94.99.Z - Wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

PKD 94.99.Z - Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

PKD 94.99.Z - Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

PKD 94.99.Z - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

PKD 94.99.Z - Organizowanie turniejów szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.

PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.

 

§ 13.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

     a) Edukacji:

 • wychowanie przedszkolne –PKD 85.10.Z;
 • szkoły podstawowe – PKD 85.20.Z;
 • gimnazja – PKD 85.31.A
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

  b) Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi:
 • obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z;
 • pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z;
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) – PKD 56.21.Z;
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z

  c) Działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją:
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych –
  PKD 90.01.Z;
 • pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z;

  d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z

  e) Działalności wydawniczej: pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;

§ 14.

Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej, pośredniej lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo podmioty, które są jednostkami Stowarzyszenia, powoływanymi i likwidowanymi przez Zarząd. Do kompetencji Zarządu należy określenie zakresu ich działania oraz uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności członków kierownictwa jednostki.

 

ROZDZIAŁ 3.
Członkowie i ich prawa i obowiązki.

 

§ 15.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 17.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
  na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek Zarządu.
 6. Nadanie godności członka honorowego przyznaje się zwykłą większością głosów.

§ 18.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 3. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, sympozjach organizowanych przez władze stowarzyszenia,
 4. zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów,
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. noszenia odznaki organizacyjnej,
 7. wybierania i wskazywania swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz.
 8. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 9. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 10. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 11. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 12. Członek honorowy i wspierający, ma wszystkie prawa określone w §18,
  za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 13. Członek wspierający ma prawo brać udział, poprzez wyznaczone osoby fizycznej w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
 14. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
  z deklarowanych świadczeń, oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 15. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 19.

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenia na skutek uchwały Zarządu:
 • za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
 • za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ 4.
Władze stowarzyszenia

 

§ 20.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd Stowarzyszenia,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów lub na wniosek jednego z obecnych uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym.
 2. Wybór władz następuje spośród członków Walnego Zebrania.
 3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyboru.

§ 22.

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

 

§ 23.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów do wysokości 1/3 składu władz Stowarzyszenia.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 24.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku.
 3. Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co cztery lata.

§ 25.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

- z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, zaproszeni goście

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania w każdy skuteczny sposób.
 2. Walne Zebranie Członków jest władne podejmowania uchwał w I terminie
  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
  a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd wyznacza II termin nie wcześniej niż po upływie jednej godziny od pierwszego terminu. Drugi termin powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu o posiedzeniu.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, każdy z obecnych członków zwyczajnych ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 6. Protokół z Walnego Zebrania Członków sporządza protokolant wybrany
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 26.

Uchwały i protokoły Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

 

§ 27.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. Dokonywanie i uchwalanie zmian statutu,
 3. Uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
 4. Uchwalanie budżetu,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. Wybieranie władz Stowarzyszenia,
 7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
 9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji i struktur,
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu z listy członków,
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 28.

Statut i jego zmiany uchwalane są większością  2/3  głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 29.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy dla rozpatrywania spraw wymagających uchwały Walnego Zebrania Członków,

- na żądanie Komisji Rewizyjnej,

- na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Obradami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków sporządza protokolant wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały i protokoły Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący i protokolant .
 5. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, każdy z obecnych członków zwyczajnych ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 30.

 1. Organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków jest Zarząd, który kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie kadencji.
 2. Zarząd składa się z 5 osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 31.

W terminie 7 dni od dnia wyborów Zarząd winien ukonstytuować się, wybierając spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 32.

Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo prezes, wiceprezes lub członek zarządu.

 

§ 33.

W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§ 34.

Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub w razie jego nieobecności wiceprezes, powiadamiając o przewidywanym porządku dziennym. Protokół sporządza sekretarz.

 

§ 35.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały oraz postanowienia Walnego zebrania Członków,
 2. Opracowywanie planu działalności, sprawozdań, wniosków, preliminarzy budżetowych,
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami,
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości,
 6. Podejmowanie decyzji o przyjęciu darowizn lub ich zapisu,
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z władzami terenowymi, instytucjami naukowymi oraz innymi Stowarzyszeniami i organizacjami,
 8. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów w celu wykonywania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
 9. Powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo podmiotów, które są jednostkami Stowarzyszenia, do prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i wykluczeniu członków Stowarzyszenia,
 11. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
 12. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń.

 § 36.

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również pism w przedmiocie praw
  i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są przynajmniej dwa podpisy spośród prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
 2. Uchwały i protokoły Zarządu Stowarzyszenia podpisuje prezes lub wiceprezes
  i sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

§ 37.

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.
 2. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 KOMISJA REWIZYJNA


§ 38.

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolującym prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej Zarządu. Jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej:
 3. osoby będące członkami organu zarządzającego, ani pozostające
  z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, we wspólnym pożyciu lub podległości służbowej, bądź z tytułu zatrudnienia,
 4. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej, finansowej
  i gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Walnemu Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium Zarządowi.
 3. Występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach szczególnej wagi.

§ 40.

Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym w sprawach dotyczących finansów.

 

§ 41.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, z tym że skład osobowy Komisji Rewizyjnej na pierwszą kadencję zostaje wybrany przez Zebranie Założycielskie.

 

§ 42.

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 43.

Zebranie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

§ 44.

Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 45.

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

§ 46.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ 5.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 47.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne prawa majątkowe.

§ 48.

Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące
  w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 3. dotacje i subwencje,
 4. lokaty bankowe i odsetki bankowe,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
 7. środki z funduszy publicznych, granty,
 8. dochody ze zbiórek, imprez publicznych, akcji charytatywnych, festynów, loterii,
 9. darowizny, zapisy i spadki ( otrzymywane zarówno z kraju jak i z zagranicy ),

§ 49.

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 50.

Uzyskiwany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

 

§ 51.

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, muszą być gromadzone wyłącznie na rachunku bankowym.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 6.
Przepisy końcowe

 

§ 52.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.

§ 53.

Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wchodzą w życie po przyjęciu przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 54.

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 55.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie jego majątek.

 

Tekst jednolity z dnia 24 października 2014 r.

Data dodania: 2018-08-30 16:19:43
Data edycji: 2018-10-18 03:43:05
Ilość wyświetleń: 763

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej