Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin

Regulamin korzystania ze stołówki

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

 

§ 1. Stołówka stanowi integralną część szkoły.
§ 2. Uprawnieni do korzystania ze stołówki są:
1) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie;
2) dzieci Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie;
3) nauczyciele i pracownicy tych placówek.
§ 3. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub których dożywianie finansują MOPS, GOPS oraz sponsorzy indywidualni.
§ 4. Osoby wymienione w § 2 zapisywane są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego u kierownika świetlicy.
§ 5.Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwu lub jednodaniowego obiadu.
§ 6.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
§ 7. Posiłki wydawane są od godz. 11.00 do godz. 12.00.
§ 8. Zasady odpłatności za obiady są następujące:
1) cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym;
2) wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana do wiadomości na początku roku szkolnego;
3) cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku (koszt wsadu do kotła);
4) nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad;
5) w sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 9. 1. Zasady uiszczania opłat są następujące:
1) odpłatność za obiady za dany miesiąc wpłacana jest na rachunek bankowy szkoły nie później niż do 15 – go danego miesiąca;
2) w przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do wyznaczonego terminu, rodzice zalegający z opłatami otrzymują upomnienia. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas.
2. W przypadku braku reakcji na upomnienia ze strony rodziców, po dwumiesięcznej zaległości w opłatach za obiady, rodzic otrzymuje pisemny monit wzywający do uregulowania zaległej należności. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o usunięciu ucznia z listy obiadowej, jak również o ponownym jego wpisaniu.
§ 10. 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność lub rezygnacja z posiłku zostaną zgłoszone do godziny 8:00 na dwa dni robocze poprzedzające nieobecność bądź rezygnację z posiłku. Zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u kierownika świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
4. W przypadku rezygnacji z obiadów i niemożliwości zaliczenia istniejącej nadpłaty na poczet przyszłych opłat, nadpłata zwracana jest na konto po złożeniu podania (wzór druku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Druk podania można pobrać w sekretariacie szkoły lub u kierownika świetlicy.
5. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
§ 11. Zasady zachowania w stołówce są następujące:
1) do stołówki należy wchodzić bez teczek i wierzchniego okrycia;
2) podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania;
3) w stołówce mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły, którzy korzystają z obiadów;
4) po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce;
5) nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciele dyżurujący w stołówce oraz wychowawcy świetlicy.
§ 12. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem, związane z organizacją pracy stołówki, rozstrzyga dyrektor szkoły.

Data dodania: 2018-09-17 22:56:13
Data edycji: 2018-09-28 14:25:24
Ilość wyświetleń: 319

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej