Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Procedura udostępniania księgozbioru uczniom w czasie odbywania konsultacji na terenie placówki na czas pandemii

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 21.05.2020 r.

Procedura udostępniania księgozbioru uczniom w czasie odbywania konsultacji na terenie placówki na czas pandemii obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia,
 • (www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).

 

Cel wdrażania procedur:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa bibliotekarza oraz użytkowników.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia bibliotekarza oraz użytkowników.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy bibloteki na terenie szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zapewnia środki dezynfekujące i monitoruje dezynfekowanie powierzchni.
 4. Dyrektor zaopatruje w razie konieczności pracowników w środki ochrony osobistej,
  w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice i fartuchy.

Uczeń:

 1. Biblioteka szkolna udostępnia księgozbiór na terenie szkoły uczniom uczęszczającym na konsultacje od dnia 25.05.2020 r. Otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia książek w godzinach od 08.45 do 12.30.
 2. Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą udostępniania księgozbioru w czasie odbywania się konsultacji na terenie szkoły.
 3. Uczeń nie będzie wpuszczany do pomieszczenia biblioteki. Obsługa będzie odbywała
  się w wydzielonym miejscu, przy wejściu do biblioteki, przy otwartych drzwiach.
 4. Przy stoliku może przebywać 1 osoba.
 5. Uczeń sam podsuwa książki z kodem pod czytnik, a następnie odkłada książki do przygotowanego kartonu.
 6. Oczekujący kolejny czytelnik jest zobowiązany zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m.
 7. Rekomendowane jest zamawianie książek za pomocą elektronicznego dziennika Vulcan.
 8. Dostęp do stanowisk komputerowych dla ucznia jest niemożliwy.
 9. Czytelnia jest zamknięta.

Bibliotekarz:

 1. Bibliotekarz może używać środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych) podczas wypożyczania i zwrotów księgozbioru.
 2. Bibliotekarz w razie potrzeby dezynfekuje powierzchnie dotykowe oraz przedmioty używane podczas wypożyczania i zwrotów księgozbioru.
 3. Bibliotekarz odpowiada za przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas wypożyczania
  i zwrotów księgozbioru.
 4. Bibliotekarz przekłada do kartonu zbiorczego każdorazowo włożoną przez ucznia książkę do kartonu tymczasowego. Po zakończeniu wydawania i przyjmowania książek oznakowuje karton zbiorczy datę oraz napis „kwarantanna”.
 5. Bibliotekarz odpowiada za przestrzeganie kwarantanny dla księgozbioru (3 dni) oraz wyznacza miejsce na jej odbywanie w pomieszczeniu biblioteki, zabezpiecza je przed dostępem do niego osób trzecich.
 6. Bibliotekarz odpowiada za umieszczenie w widocznym miejscu czytelnych informacji dotyczących zasad wypożyczania i zwrotów księgozbioru (zachowanie bezpiecznej odległości, napis na kartonie „zwroty” oraz „kwarantanna” z datą umieszczenia w nim księgozbioru).

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem: 21.05.2020 r.

Data dodania: 2020-05-22 14:27:51
Ilość wyświetleń: 108

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej