Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 27/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 21.05.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, uczniów i personelu szkoły podczas organizowania konsultacji z uczniami w szkole od momentu wejścia do placówki do momentu jej opuszczenia.

Uczestnicy postępowania: dyrektor, nauczyciele, uczniowie.

 

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za organizację konsultacji dla uczniów na terenie szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zaopatruje w razie konieczności pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice i fartuchy.
 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez uczniów i pracowników.
 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w klasach, w których odbywają się konsultacje dla uczniów.
 7. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 8. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 9. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego 89 642 94 45, 89 642 94 47 (Inspektorzy ds. oświatowych), kuratora oświaty 89 523 26 00, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 89 646 08 70, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.
 10. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 11. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
 12. Dyrektor zapewnia w szkole co najmniej jeden termometr bezdotykowy.
 13. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 14. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika/ucznia niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika/ucznia od pracy/nauki i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty oraz rodziców ucznia. Wstrzymuje też odbywanie konsultacji przez kolejnych uczniów. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 16. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
 17. Dyrektor opracowuje wraz z nauczycielami i rozpowszechnia wśród nauczycieli, uczniów
  i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych, organizację pracy biblioteki szkolnej podczas odbywania się konsultacji.

Nauczyciele

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas odbywania przez uczniów konsultacji.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m – 2 m.
 4. Nauczyciel dba, by uczniowie przebywali w wyznaczonych grupach i przypisanych im salach.
 5. Nauczyciele prowadzący konsultacje dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przygotowują sale zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN (np. wiedząc jaka będzie ilość uczniów w danej klasie na konsultacjach przydzielają im miejsca, chowają pomoce dydaktyczne nie dające się dezynfekować).
 6. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów
  i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.
 7. Każdorazowo na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt
  i pomoce zdezynfekowano. Jeżeli będzie używał pomocy dydaktycznych dopilnowuje aby były po zajęciach dezynfekowane.
 8. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku
  z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
 9. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania w trakcie ich pobytu w czasie konsultacji.
 10. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali po każdych zajęciach - co najmniej raz na godzinę.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez uczniów.
 12. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 13. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).
 14. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
 15. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą zakrywać ust i nosa.

Uczniowie:

 1. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z harmonogramem odbywania się konsultacji na terenie szkoły.
 2. Uczeń zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia o ewentualnej nieobecności na wyznaczonych konsultacjach.
 3. Uczeń zabiera ze sobą na konsultacje własne przybory i zestaw podręczników. Obowiązuje zakaz pożyczania sobie przyborów.
 4. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki jednorazowe).
 5. Uczeń przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce. W przypadku przeciwwskazań do dezynfekcji zaraz po wejściu – myje ręce.
 6. Uczeń korzysta z indywidualnych szafek metalowych w celu pozostawienia okrycia wierzchniego oraz zmiany obuwia.
 7. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans 1,5 – 2 m od innych uczniów i nauczycieli.
 8. Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans oczekując na wejście do sali, przebywając na korytarzu, w szatni, w toalecie i innych wspólnych pomieszczeniach na terenie szkoły.
 10. Uczeń zapoznaje się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i zasadami wypożyczania książek.

Pracownicy administracji i obsługi

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m – 2 m w każdej przestrzeni szkoły.
 3. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi w razie konieczności używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic).
 5. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania sprzętu i pomocy dydaktycznych po każdym użyciu przez uczniów i nauczycieli.
 6. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 7. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się n opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Sprzątaczki mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas sprzątania stołów i krzeseł (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po zwolnieniu klasy przez grupę uczniów).
 9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.

 

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem: 21.05.2020 r.

Data dodania: 2020-05-22 14:25:46
Ilość wyświetleń: 120

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej