Czcionka:

A+A-

Kontrast:

''Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka?'' 2020/2021

KARTA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Innowacja metodyczno-organizacyjna

 

Anna Orłowska

 

Temat innowacji:

"Mali Matematycy. Gdzie kryje się matematyka?"

 

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostródzie, ul. Plebiscytowa 50.

Autor: mgr Anna Orłowska

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Data wprowadzenia: październik 2020 rok

Data zakończenia: maj 2021 rok

Zakres innowacji:

            Adresatami innowacji są uczniowie klasy Ib. Czas realizacji innowacji obejmuje  8 miesięcy  z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć rozwijających kreatywność, co najmniej raz w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu rozbudzać ciekawość wśród uczniów, zachęcać
do poszukiwania własnych zainteresowań, rozpoznawania talentów i podążania za swoją pasją.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do naukowego myślenia poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i innych działań poznawczych.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

            Innowacja "Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?" ma na celu rozwijać potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystały w pełni ze swoich talentów, wiedzy  i możliwości, rozumiały otaczający świat i potrafiły w nim działać a także jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Na podstawie moich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje doświadczenia praktycznego wykorzystania wiedzy z matematyki.  Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tych zajęć była potrzeba kształtowania u uczniów umiejętności krytycznego myślenia, zaangażowania dzieci w poznawanie nauki przez doświadczenia, rozbudzanie pasji do pozyskiwania wiedzy oraz rozwijanie potrzeby uczenia się przez całe życie.

 

I. Wstęp

 

            Celem wprowadzenia innowacji  w klasie jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci. Potrzeba nauki współpracy między uczniami oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Kształtowanie krytycznego myślenia, zaangażowanie dzieci w poznawanie nauki poprzez doświadczenia oraz rozbudzenie pasji wśród uczniów do pozyskiwania wiedzy i rozwijania potrzeby kształcenia się przez całe swoje życie.

 

II. Założenia ogólne

 

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
 • rozwijanie kluczowych kompetencji: kreatywności, umiejętności pracy w zespole,
 • zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, które będą potrzebne w dorosłym życiu i na rynku pracy,
 • wdrożenie pracy metodą Pytań i Doświadczeń.

 

III. Cele innowacji

 

Cel główny: Rozwijanie u uczniów myślenia naukowego, opartego na stawianiu pytań, planowaniu procesu badawczego i wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie potencjału twórczego, wyobraźni i kreatywności,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kształtowanie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia,
 • zaangażowanie dzieci w poznawanie nauki poprzez przeprowadzanie doświadczeń,
 • rozwijanie potrzeby uczenia się,
 • analiza raportów postępów pracy na platformie.

 

IV. Metody i formy

 

Nauczyciel Anna Orłowska wykorzystuje w innowacji metodę Pytań i Doświadczeń. Zachęca uczniów do dzielenia się dotychczasową wiedzą odnoszącą się do codziennych doświadczeń. Pozytywnie reaguje na odpowiedzi dzieci. Stawia pytania, które doprowadzają do badań. W przypadku zajęć w zespołach dba o to, aby każdy uczeń miał swoją rolę w grupie. Pozwala uczniom na popełnianie błędów i samodzielne dochodzenie do rozwiązania. Nauczyciel mówi dzieciom, gdzie i kiedy mogą wykorzystać zdobytą wiedzę, bądź umiejętności trenowane podczas warsztatów. Podaje jasne instrukcje wykonania działań. W zajęciach uwzględniono również metody problemowe, w której to uczeń samodzielnie dochodzi do wiedzy; metody praktyczne, czyli ćwiczebne; metody realizacji zadań wytwórczych. Uwzględniono również metody asymilacji wiedzy- pogadanki, wykłady, dyskusje oraz gry dydaktyczne.

 

Uczniowie:

Metody pracy będą dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, oparte na aktywnym działaniu umożliwiającym zaspokojenie ciekawości i osiąganie sukcesów rozwojowych  w atrakcyjny i twórczy sposób. Program będzie realizowany poprzez różne formy pracy: indywidualną, grupową  i zbiorową.

 

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

 

Uczniowie

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż wchodzą w rolę naukowców, definiują problem, szukają najlepszych rozwiązań i samodzielnie wyciągają wnioski z uzyskanych wyników badań. Prowadzący przez uczniów proces badawczy jest treningiem krytycznego myślenia. Dzieci poznają otaczający świat nie tylko w teorii, ale przede wszystkim poprzez przeprowadzane doświadczenia. Dzięki współpracy w grupach uczniowie uczą się skutecznego działania, planowania oraz  rozwijają przedsiębiorczość i kreatywność.

 Nauczyciel:

 • Wykorzystuje Metodę Pytań i Doświadczeń. Przy użyciu tej metody dzieci pracują metodą projektu według schematu: pomysł- plan- przebieg- wyciąganie wniosków- podsumowanie.

 

VI. Tematyka zajęć

 

 Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego. Poszerzają one tematykę edukacji matematycznej i społecznej klasy pierwszej. Przewidziano realizację co najmniej 8 bloków tematycznych.

 

Scenariusze do realizacji zajęć pochodzą ze strony Uniwersytetu Dzieci.

Przykładowe tematy zajęć:

 1. Jak się uczyć koncentracji uwagi?
 2. Jaką moc ma empatia?
 3. Po co nam emocje?
 4. Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć?
 5. Gdzie jest prawo, a gdzie lewo?
 6. Ile papieru jest w rolce?
 7. Ile ścian ma wielościan?
 8. Jak mierzymy czas?
 9. Jak narysować koło?
 10. Jak odczytać czas?
 11. Jak płynie czas?

 

VII. Ewaluacja

 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
 • rozmowy z rodzicami,                                                                    

Dzieci w ramach realizowanych zajęć otrzymają od nauczyciela "indeks ucznia", w którym  po każdych zrealizowanych zajęciach będzie mógł narysować lub napisać czego się nauczył po zrealizowanej lekcji. Dodatkowo uczestnicy zajęć otrzymają narzędzie do mierzenia poziomu zaciekawienia tematem zrealizowanej lekcji. Narzędzie to nazwano "opiniometrem".

Szczegółowa analiza wyników z opiniometru, indeksów oraz  przeprowadzonych rozmów  pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej klasie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi zespołu.

 

VIII. Spodziewane efekty

 

Wpływ na uczniów:

 • rozwój kreatywności, przedsiębiorczości,
 • umiejętność stawiania hipotez jako odpowiedzi do pytań badawczych,
 • rozwinięcie umiejętności samodzielnego, logicznego, krytycznego myślenia

Wpływ na pracę szkoły/przedszkola:

 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wykorzystywanie w zajęciach technologii informatycznych,
 • rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów placówki,
 • indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

IX. Podsumowanie

 

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z kształtowania u uczniów pierwszego etapu edukacyjnego kompetencji społecznych oraz  rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci. Innowacja wprowadza uczniów w świat matematyki, techniki i to nie tylko ten teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny

 

  

Bibliografia:

Jaworska M., Jędrzejewska M., Nawrocka- Skolimowska K. "Dziecinnie prosta matematyka"

Kramer Maja "Matematyka jest wszędzie"

Skura Małgorzata, Lisicki Michał "Gen liczby. Jak dzieci uczą się matematyki"

Zaremba Danuta "Jak tłumaczyć dzieciom matematykę"

http://środki-dydaktyczne.men.gov.pl

http://www.uniwersytetdzieci.pl

Data dodania: 2021-01-14 21:51:54
Data edycji: 2021-10-13 06:13:25
Ilość wyświetleń: 277

Konkursy

Więcej

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej